Verhalen

Leerkrachten pesten leerlingen

Waanzin te Enschede; Montessorischool de Wielerbaan, onder de noemer Consent.

tumblr_mme6g8pEH31qdewako1_500

Waanzin te Enschede; Montessorischool de ….., onder de noemer …..

Leerkrachten, leidinggevenden en derden blijven op onkundige wijze het projectje van “geestelijk manipuleren” met losse flodders doorzetten.

Losse flodders op niveau van richting kiezen, op niveau van inrichting en verrichting.

Genoeg zaken komen nu aan bod en geven nu aanwijzingen om deze zaken te doen escaleren boven het niveau van de ziekelijke manipulaties op school aan welke nu duidelijk blijkt dat … daar ook aktief aan mee werkt. Het blijkt dat wij geen andere keuze hebben om van buitenaf onderzoeken te laten doen naar de gang van zaken op school, daar het blijkt dat men dat bewust probeert uit te lokken. Het advies van wat men aan gaf over onze zoon leggen wij bewust terzijde, daar nu blijkt dat, na bijna twee jaren ploeteren in modder van leugens en verdoezelen van ziekelijke omstandigheden op school, dat men eindelijk het systematisch pesten door kinderen en leerkrachten en oppasouders soort van aanpakken.

GELUK: Gelukkig hebben wij wel greep op de logische ontwikkeling van zaken, ondanks inzet van velen om van alles te verzinnen en in te zetten om te onderschatten en te verdoezelen. 

AFSPRAKEN MET VOORZITTER VAN SCHOLEN GEMEENSCHAP BLIJKEN ONBETROUWBAAR.

De heer ….zou het niet eens zijn met het labelen van kinderen, maar tijdens het gesprek blijkt dat hij dat toch als “positief” heeft ervaren; Zelf als leidinggevende aan een organisatie blijkt dat het onderdeel van het systeem is om kinderen te labelen met aandoeningen zoals ADHD (Psychiatric HOAX: https://on.fb.me/1gl6NMMhttps://on.fb.me/1ah4ANw) die nu verzinsels blijken te zijn, gebruikt door ‘deskundigen’ in een politieke beweging om kinderen achter te stellen en te labelen en te drogeren. Hierover zullen wij verder gedocumenteerd aankaarten dat wij van andere bronnen duidelijke indicatie hebben dat zulke tactieken criminele vormen aannemen en georganiseerd op wereld niveau worden aangevochten. De heer ….. gaf aan in het voorlaatste gesprek, dat er een nieuwe start gemaakt zou worden (weer een nieuwe start zoals toen aan het einde van vorig school jaar) en blijkt dat men er op een achterbakse wijze nog steeds zoals vanouds bezig is, zonder de ouders schriftelijk te informeren zoals afgesproken was aan het einde van het schooljaar met verzoek om inzage in het dossier welke het hele jaar niet werd toegekend. Wij vragen om inzage in dossier (al hetgeen men over onze zoon J…. registreert) om te vergelijken met wat wij aan het registreren zijn en aan het bespreken met adviseurs en onderzoekers van buitenaf; aan secretariaat doorgegeven, besproken met de heer P… en mevrouw … S…op het adres van …., maar nog steeds wordt het dossier bewust niet op tafel gelegd en zet men besprekingen door zonder de problematische omstandigheden zelf op school bespreekbaar te stellen. De heer ….. neemt klachten aan over stelselmatig pesten van het kind, maar doet er inhoudelijk niks aan om aan te geven wat het scholengemeenschap organiseert om dat pesten en mishandelen tegen te gaan. Besproken werd met de heer P… dat onze zoon al maanden elke keer klaar is met zijn geplande opdrachten en dat in tegenstrijd met wat einde vorig jaar afgesproken werd met … S.. en… G… niet nagekomen wordt. Het kind wordt systematisch genegeerd bij vragen van deze opdrachten. Dat het kind mag vragen om extra opdrachten naast geplande taken wordt nu dus systematisch gesaboteerd. Duidelijk blijkt nu dat men dat zo aanpakt opdat men dat nu naar voren kan brengen dat het kind niet zelfstandig kan werken en zelfs zoals letterlijk gezegd “eigenlijk meer hoort te kunnen”, maar blijkt nu door leerkrachten zelf tegen afspraken niet te worden gegegeven.

Het is inderdaad hoe de vader het heeft aangegeven: “Er is een conflict van belang gaande waardoor men geen ‘content management’ en duidelijke en gebalanseerde structuren van autoriteit (om werkende afspraken te maken)!”. Geen transparantie en ook geen registratie waardoor men afzakt naar het niveau van het rapportje van .P…… (orthopedagoge) die duidelijk laat zien hoe systematisch men bezig is om “ziekten” en beperkingen in het leven te roepen en duidelijk niet zoals de heer P…. dat bijwoordelijk blijft herhalen om uit te gaan van de kracht van het kind, maar juist op zo een onhandige wijze te blijven saboteren en manipuleren.

Ongelooflijk hoe gestoorder de zaak wordt en dat men alles doet nu om het kind vanuit leiding van de scholengemeenschap weg te jagen met zeer onhandige argumenten, om niet geconfronteerd te worden met wat echt speelt op school en die ziekelijke georganiseerde leugens.

..S… als directrice om haar zin door te kunnen drijven buiten verantwoordelijkheid van de ouders om bewust niet schriftelijk te communiceren over gemaakte afspraken en ondernomen acties binnen ‘het dure projectje’ om aan tafel klinklare leugens te blijven verkondigen en dan met haar lichaamstaal te blijven tonen hoe geniepig ze bezig is in haar ‘flodder-achtige’ modderpoel. Nu blijkt dat de heer P….openlijk kiest om daarin mee weg te zakken en geen management methodiek kent om dat tegen te gaan.

Het flodderrapportje kan wat ons betreft in de vuilnisbak.

Indien een rapport niet gaat over de structurele problemen op de huidige school; hoe kunnen ouders vertrouwen hechten aan een rapportje van een pedagoge die zich laat manipuleren door een criminele bende, die duidelijk laat zien dat ze van hoog tot laag in de hierarchie systematisch manipuleren en geen respect hebben voor ouders.

Conclusie: Na het bespreken van dit rapportje met derden, werd er flink gelachen om het ondermaatse niveau en het gebrek aan samenhang (wat echt gaande is op sociale vlak op school), structuur (tijds besef en halen uit context van tijd en verbanden van inhoud en impact van het gebeuren) en coherentie (op gebied van leiding geven aan het leerproces worden onafgestemde issues als leugens toegespeeld en blijkt dat leidinggevenden als …. S…. en de heer P… geen controle hebben op gang van zaken bij de Wielerbaan en onder de koepel van …..).

Het einde is zoek en de gang van zaken krijgen een criminele wending, waarbij geen respect wordt getoond voor de rechten van het kind om te leren en zichzelf te zijn.

Wat voor waarde heeft een rapport (gemaakt einde vorig schooljaar door . P…) dat al outdated is en waarin de ware aard van het projectje niet staat? Het systematisch verdoezelen van waarheid, ouders manipuleren en uitbuiten van gemeenschapsgeld voor uit machtsmisbruik en uit pedagogische dwaasheid opgezette project.

OP SCHOOL GAAN DE GEESTELIJKE MANIPULATIES GEWOON DOOR…

Een school zonder geweten, waarbij men buiten het systeem zelf van leren zelf alles doen op persoonlijke vlak om uit te lokken en te manipuleren met feiten en conclusies.

Het niveau zakt maar naar beneden en het einde is nog niet in zicht, blijkt het.

Nu blijkt dat men systematisch het kind (. G…) dingen vragen op school om materiaal te verzamelen om aan het projectje gebaseerd op leugens toe te voegen. Waarbij duidelijk is dat wat wij met … Pl…. besproken hebben over wat met onze zoon gedaan wordt door de leerkrachten niet opgenomen worden maar steeds over jaren heen vermeld worden als het e.e.a. Zelfs blijkt dat leerkrachten (….k) steeds weer verder gaan om als het ware een opdracht te volbrengen om het kind van school te sturen; tegen het kind zeggen dat hij naar een andere school moet; waar nu blijkt dat die zaken besproken worden en dat de leerkrachten bewust bezig zijn om het kind daarmee te confronteren. Zelfs wordt nu het kind op ziekelijke wijze gevraagd door .Gr..of de vader hem thuis fysiek mishandelt en of slaat. Duidelijk terwijl er op het plein door .S…georganiseerd wordt dat er een gestoorde agressieveling als oppasouder mag spelen in de georganiseerde flodder niveau op school. Duidelijk blijkt dat onder leiding van de heer P… op de school..e.. S… een oplichtings cultuur handhaaft; ouders vroegen vanaf vorig jaar om extra opdrachten (huiswerk) en krijgen dat niet, maar horen toch steeds dat er voor andere kinderen genoeg te organiseren is. Het is duidelijk dat het kind niet het probleem is, want hij maakt duidelijke vorderingen ondanks deze ziekelijke manipulaties. Men kan er niet omheen dat men duidelijk met heel veel op het geweten zit op school en de richting waarop men aanstuurt zo duidelijk afgesproken heeft en niet beseft dat deze zaak een onderzoeks object is die voor heel veel comotie zal zorgen.

THUIS HEBBEN WE GELUKKIG EEN HELE ANDERE “LEEFBAARHEIDS” NORM.

Onze zoon kan onhandig zijn en lijken doordat hij het iedereen naar de zin wil maken, zoveel als hij kan; want thuis leert hij om problemen ook op vredelievende wijze op te lossen. Natuurlijk let zo’n kind dan op al de prikkels om hem heen, laat staan in een klas waar ieder zijn eigen werk heeft, door elkaar en langs elkaar heen lopen, elkaars aandacht proberen te krijgen met aanrakingen in de klas en het dus niet kunnen laten dat zij de aandacht willen trekken van klasgenoten. Thuis heeft hij deze prikkels niet en leert hij op snellere wijze naast die zaken waar die elke dag aandacht aan leert besteden zoals mee helpen dat het geordend is en dat voorbereidingen getroffen worden voor de volgende dag.

ER IS DUIDELIJK PERSPECTIEF EN GEEN TWIJFEL.

Het kind leert en wij beschermen hem tegen de ‘flodder maatschappij’. Hij leert hoe de maatschappij echt in elkaar zit en wij treden op wanneer het moet. Het geduld leren wij met jaren, omdat wij gelukkig ook weten in welke richting het gaat en hoe het kind ook inhoudelijk en structureel moet leren inrichten om later eigen kinderen bij te staan. Een beste leerschool voor een kind voor wat er gaande is in de maatschappij is er niet om vanaf klein inzicht, overzicht en plichtsbesef aan te kunnen leren.

Raak uw gevoel voor humor niet kwijt, kinderen die gepest worden leren sneller dan u denkt en worden ouders met een voorsprong op criminele leermeesters.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of wilt u inzage in het dossier, zijn wij bereikbaar via: [email protected]

Directie; zet bewust en onbewust pestgedrag door leraren richting kinderen eens op de agenda! ... i.p.v. dit systematisch te negeren en het kind van school af te krijgen om de verantwoordelijkheid niet op uw schouders te hoeven nemen. --- "Pesten onder de aandacht houden van de mensen zorgt ervoor dat scholen en ouders scherp blijven bij dit onderwerp. Voor leerkrachten en docenten is het onderwerp "pesten" in de media vaak een goede gelegenheid pesten (opnieuw) bespreekbaar te maken. Daarnaast worden volwassenen door sommige pestincidenten op de werkvloer zich weer extra bewust, dat ook onder volwassenen nog gepest wordt. Door uw aandacht voor het onderwerp "pesten" blijft pesten op de agenda staan." Bron: https://www.posicom.nl/pers --- Een Facebookpagina over dit onderwerp zal ik bij deze vast aankondigen, want de verdoezeling en grote ongeloof in de mogelijkheid dat leraren ook leerlingen pesten moet eens aan het daglicht worden gebracht. Daar mijn zoon niet de enige is die dit moet door maken, daar ikzelf niet de enige ben die dit heeft mee moeten maken maar zovele andere kinderen die in preciepe aan hun lot worden overgelaten, doordat leraren hun gang kunnen gaan zonder camera toezicht en de kinderen onterechte labels blijven ontvangen, daar men leugens, fouten en eventuele fraude verborgen willen houden. Hoe wil men d.m.v. overdreven ontmoediging en het afpakken van kennis d.m.v. geestelijke manipulatie de (opkomende) samenleving verbeteren? Onze toekomst...Directie; zet bewust en onbewust pestgedrag door leraren richting kinderen eens op de agenda! … i.p.v. dit systematisch te negeren en het kind van school af te krijgen om de verantwoordelijkheid niet op uw schouders te hoeven nemen. — “Pesten onder de aandacht houden van de mensen zorgt ervoor dat scholen en ouders scherp blijven bij dit onderwerp. Voor leerkrachten en docenten is het onderwerp “pesten” in de media vaak een goede gelegenheid pesten (opnieuw) bespreekbaar te maken. Daarnaast worden volwassenen door sommige pestincidenten op de werkvloer zich weer extra bewust, dat ook onder volwassenen nog gepest wordt. Door uw aandacht voor het onderwerp “pesten” blijft pesten op de agenda staan.” Bron: https://www.posicom.nl/pers — Een Facebookpagina over dit onderwerp zal ik bij deze vast aankondigen, want de verdoezeling en grote ongeloof in de mogelijkheid dat leraren ook leerlingen pesten moet eens aan het daglicht worden gebracht. Daar mijn zoon niet de enige is die dit moet door maken, daar ikzelf niet de enige ben die dit heeft mee moeten maken maar zovele andere kinderen die in preciepe aan hun lot worden overgelaten, doordat leraren hun gang kunnen gaan zonder camera toezicht en de kinderen onterechte labels blijven ontvangen, daar men leugens, fouten en eventuele fraude verborgen willen houden. Hoe wil men d.m.v. overdreven ontmoediging en het afpakken van kennis d.m.v. geestelijke manipulatie de (opkomende) samenleving verbeteren? Onze toekomst…

https://www.facebook.com/

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button