TipsVerhalen

Pas op voor de GGD!!!!

Pas op voor de GGD!!!!

 

heaven-and-hell-8

Vandaag start van de klachtengesprekken, via de Overijsselse ombudsman.

Aan: De voorzitter van de klachtencommissie van GGD IJsseland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Betreft: Verzoek om behandeling klachten over Mw. Breukelaar, Orthopedagoog.

Geachte leden van de Klachtencommissie van de GGD IJsseland.

Wij zijn niet tevreden over de wijze waarop Mw. Breukelaar het contact, hulp, onderzoek en de administratie heeft uitgevoerd. Naar onze mening is niet de zorg van goed hulpverlenerschap in acht genomen, zoals beschreven is in artikel 453 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

In de periode van het 01-04-2013 tot 15-08-2013 hebben wij, ouders van .., contact gehad met gehad Mw. Breukelaar, Orthopedagoog. In deze periode heeft Mw. Breukelaar onze dochter niet heeft gezien of gesproken.
In de voorliggende periode van 11-2011 tot 31-03-2013 was Mw. Breukelaar werkzaam bij Carinova. Mw. Breukelaar heeft onze dochter in deze periode slechts 20 min gezien tijdens een huisbezoek, maar niet gesproken of onderzocht. Op verzoek en advies van Carinova hebben wij hier ook een klachten procedure opgestart.

Onze Klachten betreft over Mw Breukelaar:
1) Onjuiste gegevens verstrekt, onjuiste gegevens in dossier, achterhouden informatie.
1. Mw. Breukelaar heeft informatie (schriftelijk als ook gesprek) achtergehouden, terwijl zij wist of op redelijke wijze moest vermoeden dat deze gegevens van groot belang waren. Het gaat hier om informatie van de basisschool, huisarts, informatie over ons en over de behandeling van Robin uit het verleden.
2. Mw. Breukelaar heeft op cruciale punten, die van belang waren voor het bepalen of een melding wel of niet gelegitimeerd was, informatie onvoldoende of niet verstrekt aan mede melder Dhr. Los van Accare. Diezelfde Dhr. Los van Accare heeft tijdens een klachtengesprek bevestigd dat hij zijn medewerking heeft verleend aan een melding naar Bureau Jeugdzorg AMK, samen met Mw. Breukelaar, op basis van achtergehouden en achterhaalde informatie van Mw. Breukelaar.
3. In het dossier van GGD van onze dochter heeft Mw. Breukelaar gemeld dat onze dochter PTSS heeft doordat “ouders constant ruzie hebben”. Dit is een eigen conclusie van Mw. Breukelaar, die noch onderzocht is, noch op enige feiten is gebaseerd. De PTSS diagnose is nooit en te nimmer door Mw. Breukelaar benoemd, nog enig verband hiernaar gelegd. In het Accare rapport wat in bezit is van Mw. Breukelaar staat niets over het feit dat onze dochter PTSS heeft gekregen door constante ruzie.
4. Er staat een opmerking in het contact journaal van de huisarts: “verwaarlozing!!??” Wij hebben Mw. Breukelaar hierop aangesproken. Zij heeft als volgt in een mail naar ons gereageerd:
“In journaals van h.a. staat het vaak heel kort en met een paar termen, maar is het niet zo zwaar als je het leest. Althans, ik denk dat je het zo moet interpreteren. Het kost je anders alleen maar energie en frustratie, terwijl we wel op de goede weg zitten. Hoop dat jij het ook zo kan zien.” (quote uit mail Mw. Breukelaar naar ons 21-08-2012)

Na een gesprek hierover met huisarts, blijkt dat Mw. Breukelaar zelf dit heeft gesuggereerd en dat dit zeker niet van de huisarts afkomstig is!! Huisarts heeft Mw. Breukelaar medegedeeld wanneer zij dit vermoedde, dit met ouders moest gaan bespreken. Dit heeft Mw. Breukelaar achterwege gelaten.
Echter, deze opmerking is wel meegenomen in de melding naar Bureau jeugdzorg AMK als zijnde een opmerking van de huisarts!

2) Diagnose PTSS en Dysthyme stoornis is niet gemeld naar ouders en verwoord in rapport
1. De diagnose Dysthyme stoornis, nimmer benoemd door Mw. Breukelaar, werd volgens Mw. Breukelaar door “emotionele verwaarlozing” gezien als oorzaak!? Dit is een zware beschuldiging die noch onderzocht is nog op feiten is gebaseerd. Deze diagnose is ook nimmer gemeld tijdens gesprekken met Accare en Mw. Breukelaar, maar bleek achteraf wel in het Accare rapport te staan, zonder bovengenoemde oorzaak en bronvermelding!

De Diagnose die gesteld is door Dhr Los van Accare, is door de kinderpsychiater van Vechtdal Praktijk te Hardenberg weerlegd. Dhr. Los blijkt een basis arts te zijn en geen kinderpsychiater. Hij heeft de diagnose PTSS en Dysthyme stoornis gesteld waartoe hij feitelijk niet toe is bevoegd en heeft deze diagnose ook nooit besproken en benoemd naar ouders. Ook blijkt er geen relatie te zijn tussen conclusie en classificatie, waardoor de classificatie niet volledig of onjuist is. Mw. Breukelaar heeft deze feiten nimmer besproken.

3) Onheuse bejegeningen door Mw. Breukelaar in melding naar Bureau
Jeugdzorg.
1. “Ouders willen niets” volgens Mw. Breukelaar: Mw. Breukelaar beschuldigt ons dat wij niets willen. Dit zijn zware beschuldigingen die niet gebaseerd zijn op feiten maar op basis van eigen vermoedens van Mw. Breukelaar. Wij zijn vanaf 2004 met de zorg en behandeling voor X en het zoeken naar oorzaken en oplossingen. Vaak zijn wij van het kastje naar de muur gestuurd, hetgeen heel veel onduidelijkheid gaf. Na het Accare onderzoek konden wij ons deels vinden in het afgegeven vrijblijvende advies.
De diagnoses PTSS en Dysthyme stoornis, zoals later in het rapport bleken te staan waren ons niet bekend. Deze zijn zowel niet door Accare als ook Mw. Breukelaar benoemd. Wij hadden besloten om verder een andere (eigen) route te volgen. Er waren reeds afspraken gepland voor SOVA training, onze dochter zou leerweg ondersteuning krijgen op het voortgezet onderwijs en de creatieve therapie, die aan zou sluiten op het voortgezet onderwijs, zou worden gecontinueerd.

2. “Ouders ontkennen ernst van de problemen” volgens Mw. Breukelaar:
Mw. Breukelaar beschuldigt ons, dat de rol van het relatieprobleem van ons (ontstaan door 1½ jaar zorg van zeer ernstige zieke vader) op het functioneren van X wordt ontkend en de kinderen direct betrokken zijn geweest bij de relatie problemen: dit is een pertinente onwaarheid. Dat ze er last en hinder van hebben ondervonden lijkt me duidelijk. Deze hebben wel degelijk invloed gehad op Robin, maar zij waren niet de enige. De situatie was in April 2013 reeds goed en stabiel. Wij hebben zelf hulp gezocht om dit probleem op de juiste manier op te lossen. Deze therapie was in januari 2012 gestart en beëindigd in februari 2013.

3. “Ouders werken, Ouders hebben geen tijd” volgens Mw. Breukelaar:
Mw. Breukelaar beschuldigt ons dat wij geen tijd hebben voor hulpverlening en heeft ons beschuldigd dat IOG niet van grond kwam door relatieproblemen en dat wij geen tijd hebben: dit is een pertinente leugen.
De IOG was tijdelijk stopgezet i.o.m Mw Breukelaar, omdat er een onderzoek bij Accare moest plaats vinden. Afhankelijk van de uitkomst zou er gekeken worden wat er dan van daaruit verder nodig was. Later in de AMK melding/verslag staat zelfs dat Trias nog is betrokken, maar niet actief in afwachting van resultaten van Accare.
In melding staat letterlijk: “Ouders hebben geen tijd, ouders werken.
Ouders hebben eigen bedrijf aan huis!” Doordat X extra zorg nodig heeft, hebben wij besloten om ons eigen bedrijf (kantoor) aan huis te houden. Praktisch gezien zou een bedrijfspand met alle onderdelen van het bedrijf bij elkaar (kantoor en voorraad) beter zijn geweest voor het bedrijf.
Doordat wij gekozen hebben voor werken aan huis was ik (moeder) altijd beschikbaar voor de kinderen, vader werkt al jaren slechts 3 dagen buitenhuis en is om 15.30 uur reeds terug thuis. Verder werkt hij elke maandag en vrijdag thuis. Daarnaast is de vader altijd beschikbaar voor de kinderen. Kortom, een drogreden : Half Nederland zou om dezelfde redenen, “ouders werken”, aangemeld moeten worden bij het AMK.

4. “Ouders hebben geen Netwerk” volgens Mw. Breukelaar.
In de melding van het AMK beschuldigt Mw. Breukelaar ons geen netwerk te hebben wat steunend is. Zij, Mw. Breukelaar, heeft nooit benoemd dat een of enig netwerk noodzakelijk is of moet zijn in deze.
Wij hebben dit nooit eerder gehoord en het is ook nooit eerder benoemd dat een netwerk noodzakelijk is , dit heeft Mw. Breukelaar heeft ook nooit benoemd of gemeld dat dit ook een reden kan zijn om een melding te doen bij het AMK.
Dit is een nogal subjectief gegeven als er al geen normering voor is.
Wederom werkt mw. Breukelaar op basis van haar vermoedens zonder enige onderbouwing en gedegen onderzoek.
Een netwerk is overigens wel degelijk aanwezig en bestaat oa uit: Veel vrienden die in de zorg werken, familie waar wij zeer goede relaties mee hebben en die altijd klaar staan. Goede contacten met de buren, huisarts, basis school CNS, Vechtdal college en diverse contacten met netwerkgroepen. Al met al een ruim voorhanden en beschikbaar netwerk.

5. “Ouders hebben vervolg gesprek geweigerd bij Accare” volgens Mw. Breukelaar
Na het advies gesprek bij Accare d.d. 30 januari 2013 , hebben wij nog een telefonisch onderhoud gehad met Dhr. Los. Echter, bij dit telefonisch onderhoud is wederom aangegeven, dat wij ons niet geheel konden vinden in het vrijblijvende advies van Accare en wij zelf verder ons eigen weg zouden vervolgen. Dhr. Los vond dit spijtig, maar kon zich er in vinden. Er is dus geen sprake van een weigering!
Vervolgens hebben wij zelf nog contact opgenomen met Accare in april 2013, betreffende de eind rapportage van het dossier,die wij 3 maanden na dato nog niet hadden ontvangen. Ook in dit gesprek heeft Dhr. Los niet aangegeven dat hij zich zorgen maakte over het vervolg of over Robin.

Dat wij vanaf 2004 bezig zijn om hulp te zoeken voor X wordt verder door Mw. Breukelaar genegeerd. De eerste onderzoeken hebben plaats gevonden bij het Audiologisch centrum te Zwolle in 2004, 2005, 2006 en 2007. Vanaf 2005 heeft X Logopedie gehad.. Tot op de dag van vandaag krijgt X de hulp die zie daadwerkelijk nodig heeft.
Wederom werkt mw. Breukelaar op basis van vermoedens zonder enige onderbouwing en gedegen onderzoek.

4) Zonder toestemming uitwisselen van informatie door Mw. Breukelaar met derden
1. Mw. Breukelaar heeft geen toestemming gekregen voor het uitwisselen van informatie van o.a. CNS Ommerkanaal, Creatieve therapeut en Kentalis. Ze maakt gebruik van de rapportages die speciaal zijn opgemaakt voor het Accare onderzoek om deze te overleggen aan het AMK als zgn. aanvullende en belastende informatie!!
2. Mw. Breukelaar opereerde diffuus onder de noemer van Carinova, CJG en GGD, waar en hoe het maar uitkwam. Zij is dus met de jeugdtak Carinova mee gegaan naar GGD, maar kennelijk dacht zij dat alle (beperkte) rechten ook zonder meer mee konden worden overgenomen. Zij heeft de wet persoonsbescherming en privacy overtreden. Tevens zijn wij nimmer geïnformeerd over deze transitie. Ook Carinova heeft reeds erkend dat zij fouten hierin hebben gemaakt.
3. Mw. Breukelaar heeft nooit een machtiging ontvangen om informatie op te vragen en uit te wisselen buiten het Multidisciplinair team van Centrum Jeugd en Gezin. Louter alleen binnen het overleg zelf was hier toestemming voor.
4. Mw. Breukelaar heeft op 30-05-2013 zonder onze toestemming contact opgenomen met Accare, Dhr. Los. Dit om te overleggen of er een melding naar AMK gedaan kon worden. Zij heeft als volgt in een mail naar Dhr. Los toe gereageerd: “Alleen zou het niet logisch zijn dat CJG een melding doet op basis van niet willen opvolgen van een vrijblijvend advies van Accare.
Mocht het tot een komen tot een melding, dan zullen wij uiteraard ook informatie verstrekken aan het AMK die in dezelfde lijn ligt.”
5. Mw. Breukelaar heeft op 16-07-2013 zonder onze toestemming een afspraak gemaakt bij Accare met Dhr. Los. Wij zijn ook niet uitgenodigd voor dit gesprek en nimmer ook op de hoogte gesteld dat er sprake zou zijn van een voorbereiding tot een melding.

5) Achterhouden van stukken en informatie door Mw. Breukelaar.
1. Het MDO verslag van CJG 02-04-2013 is nooit verstuurd naar ons. De Basis school CNS Ommerkanaal en Creatieve Therapeut hebben deze stukken ook nimmer ontvangen.
2. Het MDO verslag van 02-04-2013 wordt wel gebruikt voor de melding naar het AMK. Echter, de positieve informatie uit dit verslag wordt door Mw. Breukelaar achtergehouden.
3. Wij hebben het MDO verslag pas voor het eerst gezien na opvragen van het dossier bij het Centrum Jeugd en Gezin.
4. Mw. Breukelaar heeft ons niet gemeld dat zij een melding aan het voorbereiden was bij het AMK. Noch heeft zij ons enige alternatieven geboden. Meldcode?
5. In de melding naar het AMK staat dat alle informatie die in deze melding staat met ons is besproken. Dit is niet gebeurd. Mw. Breukelaar heeft deze informatie achtergehouden.
6. Ondanks diverse verzoeken van ons kregen hebben wij niet het complete dossier ontvangen waar wij recht op hebben.
7. Gemakshalve wordt de informatie van de basis school CNS genegeerd, dat de Cito score beter was dan verwacht en de positieve verandering bij Robin plaats vonden. Al deze informatie heeft ook Dhr Los nooit bereikt,aldus Dhr. Los zelf die afkomstig had moeten komen van Mw. Breukelaar.
8. Dhr. Limbeck van CNS Ommerkanaal is niet benaderd door Mw. Breukelaar i.v.m. de eventuele melding naar het AMK. Hij heeft X de laatste 2 jaar in de klas begeleid en onderwezen.
9. De huisarts, die tevens de feitelijke verwijzer was naar Accare is ook niet benaderd i.v.m. de melding naar AMK door Mw. Breukelaar.
10. Dat wij meer zijn gaan investeren in Robin en regelmatig contact hadden met de school, dit goed merkbaar was volgens de basisschool CNS, is ook achtergehouden.

6) Geen gedegen onderzoek toegepast en onzorgvuldige informatie ver- strekking door Mw. Breukelaar
1. Mw. Breukelaar heeft zelf geen gedegen onderzoek toegepast en louter de negatieve punten benoemd en genoemd in de melding. De positieve punten van de basisschool en huisarts en ouders zijn bewust achtergehouden? Er is een eenzijdig en met name negatief beeld geschetst op deze wijze.
2. Mw. Breukelaar werkt op basis van aannames en vermoedens en het bekende onderbuikgevoel om zo een melding te kunnen maken, waarbij zij willens en wetens bepaalde partijen niet heeft geïnformeerd, dan wel niet op de hoogte heeft gesteld van een melding naar het AMK.

7) Stukken niet ontvangen. De volgende stukken ontbreken in dossier en/of hebben wij nimmer ontvangen:
1. Stukken uit overdracht Carinova naar GGD. Wij missen hierin o.a. het telefoonverslag tussen Mw. Breukelaar en huisarts.
2. De mail die daadwerkelijk aan ons is gericht inzake transitie Carinova naar GGD?
3. De mail van 30-05-2013 naar Accare en de mail reactie van Accare hierop.
4. Gespreksverslag van 16-07-2013 n.a.v. bezoek aan Accare.
5. Gespreksverslag n.a.v. telefonisch contact met Bureau Jeugdzorg/AMK
6. De ondertekende meldingsbrief naar Bureau jeugdzorg/AMK met daaronder de naam en handtekening van Mw. Breukelaar.

Ondanks herhaalde verzoeken hiertoe, hebben wij recht op alle stukken die Mw. Breukelaar heeft gemaakt onder de noemer van Carinova, GGD of CJG over ons, ons gezin en X. Maar tot op heden zijn deze verzoeken niet gehonoreerd.

Conclusie van ons als ouders
De melding is doordrenkt van fouten, verkeerde aannames,vermoedens en speculaties, maar het is nog steeds de vraag welk doel dit bovenstaande heeft gediend, anders dan dat het juist ten koste gaat van de zorg om ons kind en het kind in het algemeen. Indien er sprake zou zijn van professioneel werken, zou het bovenstaande nimmer hebben mogen plaatsvinden, maar dit is blijkbaar Jeugdzorg anno 2013/14, ZORGWEKKEND! Het blijkt dat het in heel veel individuele gevallen vaak mis gaat. Ik verwijs u graag naar het rapport dat onlangs door de kinderombudsman is gepresenteerd. Daarnaast zijn er diverse instanties die zich het lot hebben aangetrokken van de vele misstanden die plaatsvinden binnen de jeugdzorg en ouder daarin zoveel als mogelijk daarin ondersteunen. Juist het handelen zoals Mw. Breukelaar heeft daar grote negatieve gevolgen voor en getuigt van een slechte professionaliteit.

Wij hebben onze klacht niet met Mw. Breukelaar besproken: Mw. Breukelaar is niet bereikbaar, de melding naar Bureau Jeugdzorg/AMK is buiten ons om gedaan, zonder ons hier vooraf te informeren.
Wij verzoeken u vriendelijk onze klachten te onderzoeken, een uitspraak te doen over de gegrondheid daarvan en, indien nodig, aanbevelingen aan Mw. Breukelaar en de GGD IJsseland te doen ter verbetering van de hulpverlening. Tevens vraag ik u ons op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen die zich ten aanzien van ons klacht voordoen. Wij ontvangen ook graag alle schriftelijke reacties van Mw. Breukelaar.
Ook zouden wij graag zo spoedig mogelijk door u worden geïnformeerd over de procedure, en over de mogelijkheid onze klachten mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,

Ouders van X

Cc: Adviesgroep Zorgbelang Overijssel
Huisarts
CNS Basis school Ommerkanaal
Stichting KOG
Jeugdzorg Dark horse

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button