Tips

Kind niet naar school?

Als je kind door omstandigheden niet naar school kan…
Lees dan deze website eens door:

https://nietnaarschool.nl/

Als een kind niet naar school kan gaan, kun je altijd nog denken aan bv.
L.O.I, al doe je maar enkele vakken op jaarbasis.
Zeker i.v.m  ziek zijn is dit best handig, alleen wordt dit niet vergoed.

Of tzt Volwassen onderwijs sprintlyceum, hierbij kun je bepaalde, of alle vakken doen en behalen op jaarbasis. Dit wordt ook niet vergoed maar is niet te duur.

Zo kom je er toch nog wel.

Informatieplicht in het onderwijs als basis voor wederzijds vertrouwen tussen ouders en school

12 september 2013

Donderdag, 12 september 2013, Hotel het Oude Raadhuis te Castricum 

Het wat en waarom van regelgeving:

Informatieplicht:
– Ouders hebben recht op informatie over het onderwijs op de school in het algemeen en over hun kind in het bijzonder. Dit recht hebben ouders omdat zij hun minderjarige kinderen vertegenwoordigen, en de rechten van de kinderen door hen worden uitgeoefend, en omdat zij voor het welzijn van hun kind verantwoordelijk zijn, ook op school.
De ouder/leerling geleding van de medezeggenschapsraad heeft een instemmingsrecht op het informatiebeleid van de school richting de ouders.

In de praktijk kennen we een aantal informatiedocumenten van de school
– De schoolgids ook wel gezien als een verantwoordingsdocument richting ouders voor het beleid van de school
– Het handelingsplan waarin de afspraken worden vastgelegd t.b.v. de individuele leerling die extra begeleiding behoeft

– Ook ouders hebben een informatieplicht richting scholen. Zij vragen de school om te voorzien in het onderwijs van hun kind maar zullen ook aan de uitvoering van die “onderwijsovereenkomst” hun steentje moeten bijdragen. Door het inschrijven van de leerling op een school komt er een wederzijdse informatieplicht tot stand tussen ouders en school. Voor de kinderen met een handicap betekent het dat ouders namens hun kind, indien nodig de school moeten vragen om doeltreffende aanpassingen te doen opdat het kind ten gevolge van de handicap niet wordt achtergesteld.

Knelpunten:
In het contact tussen scholen en ouders zijn er in de praktijk een aantal knelpunten waardoor de vertrouwensrelatie tussen ouders en school onder druk komt te staan.
Informatie vóór inschrijving:
Helaas wordt met grote regelmaat aan ouders gevraagd om de school informatie te verschaffen nog voordat de leerling is toegelaten en als leerling op de school is ingeschreven. Die gang van zaken is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) omdat er in veel gevallen geen noodzaak is om die informatie op dat moment te vragen en scholen daartoe niet bevoegd zijn omdat zij van een niet-ingeschreven leerling geen gegevens mogen “verwerken” en het Onderwijskundig rapport pas kan worden overgedragen aan de nieuwe school als de leerling is ingeschreven. Zie hierover ook het onderzoek van de Nationale Ombudsman.

Op de hoofdregel dat informatie tussen oude en nieuwe school pas mag worden gewisseld nadat de nieuwe school de leerling heeft ingeschreven, is één uitzondering. Voor leerlingen die recht hebben op leerlinggebonden financiering geldt een bijzondere toelatingsprocedure. De school mag ingeval van een kind met een rugzak wel voorafgaand aan de inschrijving informatie opvragen. De school moet dat doen omdat zij zorgvuldig moet onderzoeken wat het kind nodig heeft om aan het onderwijs op school te kunnen deelnemen. Iedere schoolgids dient die toelatingsprocedure te vermelden in haar schoolgids.

Informatie aan leerling:
In de procedures over de besluitvorming over het onderwijs aan leerlingen worden soms de ouders expliciet genoemd. Het gaat daarbij met name over besluiten over schorsing en verwijdering. Er zijn vele besluiten die zeer ingrijpend zijn waar ouders geen aanspraak kunnen maken om te worden gehoord, bijvoorbeeld bij het besluit van een docentenvergadering om een leerling te laten doubleren of afstromen.

Wat voor ouders geldt, geldt nog meer voor de leerling. In de onderwijswet- en regelgeving ontbreekt het informatierecht van de leerling. Op veel scholen is onvoldoende bekend dat ook ten aanzien van het recht op privacy van de leerling er veel verandert als de leerling de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. In de Kinderrechtenmonitor 2013 noemt de Kinderombudsman het ontbreken van het recht op inspraak van het kind als een punt van zorg.

Het is dan ook goed kennis te nemen van ervaringen buiten het onderwijs. Een goede bron is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Daarin wordt de positie van de minderjarige patiënt geregeld. Informatief is de website van Stichting kind&ziekenhuis.

Verslag onderwijsklas d.d. 12 september 2013:

Na de inleiding op het onderwerp informatieplichten werd in goed overleg besloten om bij de bespreking de casus van een deelnemer als uitgangspunt te nemen.

Een jongen van 14 jaar heeft een angststoornis. Die stoornis speelt hem al sinds de basisschool parten en heeft geleid tot langdurige periodes van schooluitval. Ondanks de prima samenwerking met de zorgcoördinator op de school voor voortgezet onderwijs lukt het niet om het schoolbezoek te continueren. De leerplichtambtenaar, die nauw bij het overleg is betrokken, verleent voor het schooljaar 2012-2013 een vrijstelling. Voor schooljaar 2013-2014 wordt in overleg met de zorg coördinator besloten tot onderwijs thuis. De jongen wil graag leren en is dan ook zeer gemotiveerd. Na de zomervakantie wordt het geheel opgestart door de zorgcoördinator. Echter het bevoegd gezag van de school stelt dat de school de kosten hiervoor niet kan dragen en verwijst de ouder en zorgcoördinator naar het Samenwerkingsverband; daar zouden middelen beschikbaar zijn. De zorgcoördinator benadert de coördinator van het Samenwerkingsverband voor financiering van het onderwijs thuis. De coördinator van het Samenwerkingsverband wijst de aanvraag echter af en stelt dat de ouder eerst een Rugzak moet aanvragen. Het is dan al september 2013.

De belemmeringen bij de informatievoorziening aan de ouder:

Hoewel de ouder sinds de overstap naar het voortgezet onderwijs van de jongen een goede relatie onderhield met zowel de zorg coördinator en de leerplichtambtenaar waren er nog veel open vragen. In de onderwijsklas hebben wij in de vorm van een interview met de ouder onderzocht welke informatie de ouder had bereikt en welke informatie onbekend was. Uiteindelijk kwamen we tot het volgende overzicht.

– Het was de ouder niet duidelijk welke vrijstelling door de leerplichtambtenaar was verleend. Was het een vrijstelling van de inschrijvingsplicht of vrijstelling van de verplichting tot schoolbezoek.

– Het kwam voor de ouder als een verassing om aan het begin van het schooljaar 2013-2014 van de zorgcoördinator te horen dat de leerling niet meer op school stond ingeschreven, sinds een vrijstelling was verleend, zonder dat de ouders hadden verzocht om uitschrijving. Niet duidelijk was of de jongen ergens anders was ingeschreven.

– Het was voor de ouder volstrekt onduidelijk hoe het zat met de financiering van het onderwijs van de jongen. Niet duidelijk was waarom de school de ouder verwees naar het Samenwerkingsverband om aanspraak te maken op een bovenschools budget en niet duidelijk was waarom er nu op de valreep een Rugzak moet worden aangevraagd om het onderwijs van de jongen bekostigd te krijgen.

– De ouder was niet bekend met het bestaan van de onderwijsconsulenten die kunnen worden ingezet als kinderen met een handicap problemen ondervinden in het onderwijs of langdurig thuiszitten. Evenmin was het de ouder bekend dat de onderwijsconsulent kan bemiddelen in onderwijs thuis, ook wel bekend onder de naam “Miep Ziek. Noch de leerplichtambtenaar, noch de school, noch het Samenwerkingsverband hadden de ouder naar het bureau Onderwijsconsulenten verwezen.

Informatie voor de ouder:

Een leerplichtige leerling kan niet worden uitgeschreven buiten medeweten van de ouder om.
Of de ouder geeft opdracht om de leerling uit te schrijven omdat de leerling ergens anders is ingeschreven.
Of de school gaat over tot verwijdering van de leerling maar dient dan een voorgeschreven procedure te volgen waarbij de ouders moeten worden gehoord over het voornemen voor verwijdering. Voor leerplichtige leerlingen geldt bovendien dat een leerling pas definitief kan worden uitgeschreven als de school er voor heeft gezorgd dat er een andere school is gevonden die de leerling wil inschrijven.

De bekostiging die een school ontvangt voor een leerling die op school staat ingeschreven is in beginsel voldoende om te voorzien in onderwijs. Daarnaast ontvangen de Samenwerkingsverbanden waarbij scholen zijn aangesloten nog een budget voor de ondersteuning van scholen bij de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Door die ondersteuning te organiseren vanuit een samenwerkingsverband kan de expertise voor deze groep leerlingen, met een meer complexe begeleidingsvraag, zo optimaal mogelijk worden ingezet in een regio. Voor sommige leerlingen kan bovendien een extra budget worden aangevraagd voor een leerlinggebonden financiering, de Rugzak. Vanuit de Rugzak kan dan ook deskundigheid vanuit een Regionaal Expertise Centrum (REC) worden ingezet.

Het onderwijsbudget dat een school ontvangt voor een reguliere leerling is altijd toereikend om te voor zien in “onderwijs thuis”, bijvoorbeeld door afstandsonderwijs in te kopen via de Wereldschool/IVIO. Eventueel kan een extra budget vanuit een Samenwerkingsverband of vanuit de Rugzak worden ingezet voor begeleiding, bijvoorbeeld door een huiswerkinstituut, of voor activiteiten die de sociale ontwikkeling van de leerling bevorderen.

De school waar de leerling staat ingeschreven is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en zal moeten zorgdragen voor een ononderbroken ontwikkelingsproces. De school zal het proces richting het Samenwerkingsverband moeten aansturen en zal ook moeten aangeven waarom een Rugzak moet worden aangevraagd. Immers zal moeten blijken waarom de inzet van extra middelen ten behoeve van deze leerling noodzakelijk is.

Het stappenplan:

1. Informeren bij de leerplichtambtenaar welke vrijstelling is verleend en waarom.
2. Informeren bij de school wat de reden is geweest om de leerling uit te schrijven.
3. Als de leerling is uitgeschreven de school verzoeken om die uitschrijving ongedaan te maken, nu de ouders daartoe geen opdracht hebben gegeven, dan wel er voor te zorgen dat de leerling opnieuw wordt ingeschreven.
4. De school verzoeken om voor de jongen doeltreffende aanpassingen te verrichten, te weten onderwijs thuis. Dat is  immers wat de zorgcoördinator van de school aan de ouders heeft geadviseerd ( de school heeft eerder een lespakket voor een zorg leerling aangeschaft bij IVIO/wereldschool)
5. Ingeval de school niet beschikt over voldoende middelen om onderwijs thuis te financieren, dus afstandsonderwijs en de daarvoor noodzakelijke begeleiding, kan de school een beroep doen op het bovenschoolbudget van het Samenwerkingsverband of kan in overleg met de ouders een Rugzak worden aangevraagd.
6. Nadat het handelingsplan met instemming van de ouders is vastgesteld moet de school de leerplichtambtenaar melden dat er geen sprake is van schoolverzuim omdat de leerling een individueel onderwijsprogramma volgt.
7. Zo nodig kan bij het proces om te komen tot onderwijs thuis de bemiddeling van een onderwijsconsulent worden ingeroepen.

https://www.onderwijsklas.nl/informatieplicht-in-het-onderwijs-als-basis-voor-wederzijds-vertrouwen-tussen-ouders-en-school/

 

Cijfers uit de sector

Aantal leerlingen 1,61 miljoen leerlingen totaal
1,50 miljoen leerlingen basisonderwijs
39.900 leerlingen speciaal basisonderwijs
33.600 leerlingen speciaal onderwijs
33.700 leerlingen voortgezet speciaal onderwijs
Gemiddeld aantal leerlingen per school 222 basisonderwijs
135 speciaal basisonderwijs
209 (voortgezet) speciaal onderwijs
Personeel 122.500 voltijdbanen (fte’s)
169.900 personen
Aantal instellingen 7.360 scholen
waarvan:
6.742 basisonderwijs
296 speciaal basisonderwijs
322 (voortgezet) speciaal onderwijs
Aantal besturen 1.169 besturenwaarvan:
75% met minder dan 10 scholen
25% met 10 scholen of meer
Uitgaven primair onderwijs € 9.746,7 miljoen
Uitgaven per leerling € 6030,- gemiddeld primair onderwijs
Ter vergelijking € 7.700,- per leerling voortgezet onderwijs

—————

Bron: Kerncijfers onderwijs 2008-2012, over schooljaar 2012/2013, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mei 2013

 

PDF schorsing leerlingen —> https://www.leerplicht.net/pdf/toelaten_schorsen_verwijderen_leerlingen_leerplichtnet_2010.pdf

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Check ook
Close
Back to top button