Nieuws over JGZUithuisplaatsing

Jeugdzorg besluit zonder geldige reden tot uithuisplaatsing.

Jeugdzorg besluit zonder geldige reden tot uithuisplaatsing. Kinderrechters baseren zich op een ‘niet-pluisgevoel’ en zelden op feiten. „Wij doen niet aan waarheidsvinding.”

Het weghalen van een kind bij de ouders door Jeugdzorg gebeurt altijd op een verraderlijke manier.

Hun kind, dat er niets van begrijpt en in paniek raakt, wordt vervoerd naar een locatie die maanden geheim wordt gehouden. Ter voorbereiding op het eerste contactmoment met de ouders – een week of drie later, een uurtje per twee weken, onder toezicht op het kantoor van Jeugdzorg – wordt het kind belast met een strikte geheimhoudingsplicht, zodat het oudercontact al die maanden beladen is met angst voor versprekingen.

In een professioneel ogend rapport van Jeugdzorg lezen de ouders enkele weken later wat zij in de fax van Jeugdzorg aan de kinderrechter ook al hadden zien staan: „jarenlange kindermishandeling” als „hypothese”, maar tot hun verontwaardiging zien zij dat de hypothese zonder onderzoek als vaststaand ‘feit’ in het rapport is vermeld. Hun advocaat maant zijn cliënten om Jeugdzorg vooral niet tegen te spreken.

Fabeltjeskrant Jeugdzorg

Wijzen ouders toch op de onjuistheid van de beschuldigingen, dan krijgen zij van Jeugdzorg te horen: „Daar gaat het niet om in het jeugdrecht. Waarheidsvinding behoort niet tot onze taak.”

Wijzen zij erop dat hun kind niets mankeert en het voortreffelijk doet op school, dan lezen zij tot hun verbijstering in een volgend rapport: „Het kind komt over als een zwaar beschadigd meisje als gevolg van jarenlang huiselijk geweld. Juist het feit dat zij ogenschijnlijk niets mankeert en ‘gewoon meedoet op school’, zou gezien kunnen worden als zorgelijk. Hieruit blijkt namelijk dat zij al jaren rondloopt met een groot geheim en dit nooit met iemand heeft kunnen delen.”

Wijzen zij op de innerlijke tegenstrijdigheid – „Komt over als zwaar beschadigd” en „mankeert ogenschijnlijk niets” – dan is het antwoord weer: „Daar gaat het niet om in het jeugdrecht. Waarheidsvinding is niet onze taak.”

Kaarten zij het aan bij de externe klachtencommissie (voorgezeten door een kinderrechter), dan opent de voorzitter de zitting met de woorden: „Vooraf moet ik u erop wijzen dat het in het jeugdrecht niet gaat om waarheidsvinding.”

Klagen zij bij de Raad voor de Kinderbescherming over het klakkeloos overnemen van evidente onzin, dan krijgen zij te horen: „In het jeugdrecht gaat het niet om waarheidsvinding.”

Komen zij bij de kinderrechter, dan opent ook die de zitting (achter gesloten deuren) met de woorden: „Vooraf moet ik u erop wijzen dat het hier niet gaat om waarheidsvinding.”

Meningen en drogredenen

De Bezwaarschriftencommissie Jeugdzorg rechtvaardigt het niet doen aan waarheidsvinding aldus: „Bij de verslaglegging worden de verschillende meningen niet gepresenteerd als feiten, maar is sprake van een duidelijke bronvermelding”.

Dit is een drogreden. Bronvermelding brengt de waarheid niet dichterbij, omdat de ‘bronnen van Jeugdzorg’ vooral Jeugdzorg zelf is en verder ontoegankelijk zijn. De smoezen:

 • Het uithuisgeplaatste kind dat volgens Jeugdzorg steevast zegt de ouders niet meer te willen zien;
 • Een collega-Jeugdzorgwerker die zijn ‘hypothese’ heeft geformuleerd
 • Een arts of leerkracht die zich heeft laten strikken en nu zelf met een integriteitsprobleem zit;
 • Een ter afdekking telefonisch geraadpleegde psychiater wiens mening is gevraagd, maar die het kind of de ouders niet kent;
 • Rapporten van ‘ketenpartners’ die de stellingen van Jeugdzorg als uitgangspunt hebben genomen voor hún onderzoek en rapport.

Onderscheid maken tussen feiten en meningen is een kwaliteitskenmerk van een professionele organisatie. Meningen moeten gebaseerd zijn op deugdelijk vastgestelde feiten. Blijken die later niet te kloppen, dan moet de mening kunnen worden bijgesteld en gevolgen ongedaan worden gemaakt.

Onbetrouwbaar

Jeugdzorg schermt ermee dat kinderen thuis gevaar lopen als we hoge eisen gaan stellen aan het bewijs. Daarom moet het ‘niet-pluis-gevoel’ van de jeugdzorgwerkervoldoende zijn. Altijd wordt de zaak van het vermoorde meisje Savanna erbij gehaald, maar die toont nu juist aan hoe onbetrouwbaar het pluis-of-niet-pluisgevoel van de jeugdzorgwerker is.

De niet-pluis-opvatting steunt niet op de wet. Art. 255 BW: „De kinderrechter kan hangende het onderzoek de minderjarige voorlopig onder toezicht stellen indien dit dringend en onverwijld noodzakelijk is. Hij bepaalt de duur van dit voorlopig toezicht op ten hoogste drie maanden en kan de beslissing te allen tijde herroepen”.

et op de woorden ‘dringend’ en ‘onverwijld’ en dan nog geen spoeduithuisplaatsing, maar een spoedondertoezichtstelling.

Onderzoek moet

Alleen in evidente noodgevallen mag worden opgetreden, maar slechts ter bezwering van de acute crisissituatie. Dat moet in elk geval kortstondig zijn en er moet waarheidsvinding op volgen. Dat volgt al uit de betekenis van de wettelijke term ‘onderzoek’.

Die term kan op niets ander gericht zijn dan op de waarheid omtrent het onderzochte geval. Dat moet leiden tot een redelijke vorm van bewijs. Dat is iets anders dan een ‘niet-pluis-gevoel’ of de categorische slogan „wij doen niet aan waarheidsvinding”, die in de praktijk gemeengoed blijkt te zijn.

Het bewaken van de waarheid in de democratische rechtsstaat is wettelijk een taak en een plicht van de kinderrechter. Achter gesloten deuren verzaken kinderrechters die plicht.

Gemene mensenstreken

De problemen zijn onhoudbaar. De brandbrief van de Rotterdamse jeugdrechtadvocaten dateert alweer van december 2008. Een studiedag volgde, en in februari 2010 een rondetafelgesprek met een deels sceptische Commissie Jeugd en Gezin. In de Tweede Kamer klinkt de roep om Jeugdzorg op te heffen.

Vervanging van de Jeugdzorg door een organisatie met een nieuwe naam – Centra voor Jeugd en Gezin – zoals de Voogdijraden werden vervangen door de Kinderbescherming, leidt alleen maar tot een nieuw orgaan met mensen „met dezelfde mensenstreken”.

Maatregelen moeten niet alleen zijn gericht op de uitvoerders, zoals gezinsvoogden en hun leidinggevenden maar op de gezagsdragers die in de rechtsstaat verantwoordelijk zijn voor het boven tafel komen van de waarheid: kinderrechters. Kinderrechters die de waarheid niet bewaken moeten voor een in te voeren openbare ‘waarheidskamer’ kunnen worden gebracht.

*) Peter Prinsen (foto) is oud-advocaat en specialist in het familierecht. Zie ook Peterprinsen.nl

 • Reacties

 • Paul | 28/03/11 om 16:02

  Jeugdzorg is een bestuursrechterlijke organistatie en kan gewoon via het bestuursrecht afgedwongen worden om juiste informatie te verstrekken en op basis van juiste informatie besluiten te nemen. (LJN BD1113)

  Als deze informatie onjuist is kan op bestuursrechterlijke gronden gewoon het besluit vernietigd worden. En dat gebeurt gelukkig steeds meer.

  Ook heeft recentelijk de Ombudsman bepaald dat BJZ aan waarheidsvinding dient te doen.

  https://rapporten.nationaleombudsman.nl/rapporten_dbrapport.asp?rapportnummer=20110015

  Ik ben dan wel geen advocaat maar ben klaarblijkelijk beter geinformeerd. ([email protected])

 • Divers | 03/04/11 om 17:26

  “dient te doen”: het duurt jaren voordat de ouders – als zij het al aan durven kaarten, want o jee, dan krijg je jeugdzorg/gezinsvoogden helemaal tegen je – over fouten die aangekaart zijn uitsluitsel krijgen. Dan is het kwaad al lang geschied.

  Ik weet nu van een verbijsterend ander geval: meisje van 16, na werkelijke problematiek eigen ouders nu eindelijk geplaatst bij pleegouders; gaat hardstikke goed. Pleegouders willen langer voor haar zorgen, maar::: jeugdzorg beslist anders! Het meisje moet in een instelling!! Dat is beter voor haar…..

  Je wordt er ziek van, van alle ellende veroorzaakt door jeugdzorg. “Wacht je ervoor om hulp of jeugdzorg in te schakelen” is een juiste waarschuwing op de site van de heer Prinsen.

  P.S. Mijnheer Prinsen, is er iets dat buitenstaanders voor het bovengenoemde meisje kunnen doen?

 • Drs. N.J.M.Mul | 05/04/11 om 12:13

  Goed artikel van een bij mij zeer bekende advocaat die het écht wel weet met zijn ervaring!
  Dank je Paul om ‘mijn trots’ de uitspraak LJN BD1113 aan te halen, waar ik de ‘aanstichter’ van was! Overigens ligt in het verlengde hiervan de uitspraak LJN BM2886 (CrvB)! Een probleem blijft, dat ondanks de jurisprudentie en rechtelijke uitspraken die de kinderrechter in feite verplichten om wél de rechtmatigeheid van indicatiebesluiten te toetsen, rechters dit straffeloos NIET doen, ondanks zelfs de wettelijke plicht in art. 20 en 21 Rechtsvordering. Tips voor ouders en advocaten heb ik bijeengebracht in deze map, ‘Nico Mul’s link’:https://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf
  Zie hier in hoofdstuk 5 de uitsprak van de hoogste directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, mw. van Kleef: ‘Het klopt, de Raad doet NIET aan WAARHEIDSVINDING’ en die Raad heeft het over ‘profesionaliteit’. Uit huis plaatsing dient een uiterste middel te zijn en niet een begin van de zogenaamde ‘hulp’!

  Ik vraag me af: hoe lang neemt de Nederlandse bevolking het nog dat kinderen hun ouders wordt ontnomen, ouders worden gediskwalificeed, alles onder het mom van ‘zorg’, maar in feite gebeurt ten bate van de industrietak die ‘jeugdzorg’ heet en pleeggezinnen die zo graag een kind willen adopteren. Voor dat laatste werd zelfs openlijk reclame gemaakt door politici: ‘wilt u een kind adopteren, meldt u dan als pleegouder’. Een SP-Tweede Kamerlid heeft zich kort geleden sterk gemaakt voor de verbetering van de positie van pleegouders…Nu mogen ze al na één jaar ‘blokkaderecht’ hebben, d.w.z. kind nooit meer terug naar echte ouders

  Drs. N.J.M.Mul
  [email protected]

 • Strubbe | 07/04/11 om 02:12

  Waarheidsvinding is een woord waarbij juristen buiten het strafrecht voor terugdeinzen. Dan wordt ‘t te ingewikkeld voor hen. Ze zijn immers geen psychologen of infant-psychiaters.

  In het Familierecht (OTS + UHP/ BJZ+RvdK) zou men moeten spreken van WERKELIJKHEIDSVINDING: …..in het diagnostisch belang van het kind, naar kinderrecht IVRK artikel 24.

  Het boek De Jungle van de Jeugdzorg bestaat naast ouder-organisaties niet voor niets. (https://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1263&reeks=5) .

  In de adoptiewereld werd met een groot onderzoek bevestigd wat we in Nederland al wisten: ‘de reguliere jeugdzorg is volstrekt onbekwaam om de juiste kennis in te huren, wil geen diagnoses stellen bij kinderen’ waar wsch. een gedragsstoornis door de werker op de vloer van BJZ over het hoofd werd gezien.
  |
  Het is zo makkelijk: wanneer een puber uitspeelgedrag vertoont (of intrigantengedrag) dan worden de ouders belast; en belaste ouders: een goede reden om een OTS aan te vragen: de schuld ligt dan toch bij de ouders die hulp vragen?!! Of niet? :
  Zou het aan het gedragsgestoorde kind liggen; laten we denken aan onveilige hechting of autistisch spectrum?
  Dat ziet BJZ niet, dus is het voorstelbaar dat ze met speculatieve gronden een UHP aanvragen, de ouders hun instemmingsrecht ontnemend. Dat is goede ‘jeugdzorg’: snel makkelijk het huis uit.

  Maar het kind is gebaat met werkelijkheidsvinding: diagnostiek!!!!!
  Diagnostische rapporten worden zelfs door BJZ weggewoven, zien we.
  Het is niet voor niets dat een adoptieprofessor in 2000 een voorstel aan de regering heeft gedaan: sticht een gespecialiseerde ingang voor o.a. adoptiezorg. Maar neen, het zijn toch maar incidenten, al die hulpvragende geadopteerden, laat maar barsten – zo lijkt het na ruim een decennium.

  En heeft iemand ooit gezien dat BJZ een afweging maakte tussen de schade die een uithuisgeplaatst-zijn aanricht bij een kind tegenover de vermoedelijke schade van de mogelijke bedreiging waarin het indicatiebesluit sprake is?

  Ook wanneer ouders of hun advocaat duidelijk aangeven dat de kinderrechter ook bestuursrechtelijk moet kijken vlgs LJN BD1113, dan wordt dat gedacht te laten doen door een rechter in hoger beroep: dat doen veel belaste en verdachtgemnaakte ouders toch niet.
  De rechter vergeet als jurist dat het recht heeft op diagnostiek op niveau!!!

  Raadsheer Van Teeffelen (Hof ‘s Hertogenbosch)schreef in het juristenblad FJR, nr. 10, 2010, pag. 248, 2e kolom, dat het o.a. onbevredigend is dat BJZ, wanneer het geen echte antwoorden kan geven op de zitting, dan maar zegt: “we doen het goed; vertrouw op onze professionaliteit”. Ook schoonmakers zijn professioneel, dus wat zegt zo’n opmerking van BJZ?
  Het bevestigt dat BJZ veel werkt met speculatieve gronden, als het geen insinuaties zijn.
  Hoeveel geadopteerden zijn zo niet foutief ‘behandeld’?!!!

  Een IBAP zou er eindelijk moeten komen, in het kind-belang, voor pleeg- en adoptiegezinnen, en die met een gedragsgestoord kind (Balans, LOGA, OverSchatten, De Knoop, LAVA, enz. enz.). Een deur die gefinancierd wordt door het budget dat het kind dat niet naar BJZ gaat, daaruit meeneemt naar die diagnostisch gespecialiseerde deur. ……. En heeft u bij specialisten ooit meer bureaucratie gezien dan bij BJZ???

 • Strubbe | 07/04/11 om 23:19

  Ik zelf niet, maar volgens politici zou directe diagnose tot meer bureaucratie leiden. Ik zou zeggen: ouders en advocaten, verenig u.

 • Alice | 19/04/11 om 13:16

  Meneer Prinsen, u hebt helemaal gelijk. De rechters moeten wakker geschud worden. Zij moeten geen gezinnen meer kapot maken.

 • Liesbeth | 08/05/11 om 12:34

  Het is zeer merkwaardig dat dat ‘waarheidsvinding’ volledig wordt ‘overruled’ door een ‘niet pluis gevoel’… Heb zelf ervaring met BJZ. Jarenlang hebben mijn kinderen zich probleemloos ontwikkeld totdat mijn ex in de gaten kreeg dat hij middels valse beschuldigingen een voet tussen de deur kon krijgen bij BJZ… alleen maar om mijn leven te ruineren en zijn wraakgevoelens te uiten met verhalen die volledig uit de duim gezogen waren. Een geloofwaardige presentatie van de man, maatschappelijke status, veelvuldig verdraaien van feiten en leugens opvoeren… Het kan allemaal. Niemand kijkt naar de feiten… of wellicht heel simpel: de dicrepantie tussen datgene wat iemand zegt en feitelijk doet. Hulpverleners laten zich snel in de luren leggen en dan bieden clichés als: ”een gefrustreerde ex probeert de omgang tussen vader en zijn kinderen te traineren, een goede houvast’. Zeer zorgelijk hoe BJZ opereert, zorgvuldigheid is rapportage is al een groot aandachtspunt: daar gaat het al mis: zoveel onjuistheden maar je kunt er niets aan doen… Anders dan zwijgen want anders jaag je ze onnodig tegen je in het harnas. De rechten van ouders en kinderen zouden veel beter beschermd moeten worden, met contra-expertise waarbij de insteek moet zijn: kind blijft thuis, tenzij het echt niet anders kan… en dit moet dan zéér goed onderbouwd worden met duidelijk scenario voor de toekomst en reductie van onzekerheden. Nu is het middel vaak ernstiger dan de vermeende kwaal en de lange termijneffecten desastreus. BJZ maakt meer kapot dan je lief is….

 • Marcel | 13/05/11 om 16:26

  heb er ook mee te maken gehad. Kinderrechters nemen klakkeloos het verhaal van de kinderbescherming/jeugdzorg (kbj) over. Kbj de vermoedens, wij de bewijzen maar het mocht niet baten. En heren advocaten hier: het is je kind dat van je wordt afgepakt. Processen duren maanden en je vecht tegen een machtige instantie met onbeperkt budget. Dus ook nog op die manier rechtsongelijkheid. De enige die echt wat probeerde was Jan Hop. Dit is zijn website:https://www.burojeugdzorg.nl. Kbj zit er alleen maar voor het geld. Hoe meer uhp’s hoe meer budget. Sterker, onze zoon was al verkocht aan de pleegouders. Ik HAAT die lui.

 • Liesbeth | 07/07/11 om 22:12

  Je staat inderdaad machteloos tegen mensen die eindeloos strijden om ‘hun gelijk’.. Zeker als er financiële middelen zijn die de toegang tot de rechtvank mogelijk maken en steeds nieuwe ingangen gecreëerd worden: ‘valse meldingen doen’, veelvuldig liegen, lasterlijke uitingen, neerleggen, onrust creëren, ongenoegens uiten en vooral: ‘bezorgdheid’ tonen t.a.v een weerloos kind. verschrikkelijk wat een verdriet.

  De kern zit in deze ‘bezorgdheid’ van de vader die is mogelijk zo geveinsd maar gericht op eigenbelang: het ‘hebben’ van het kind; maar wie prikte er doorheen? Dat moet je héél goed kijken naar wat iemand zegt en feitelijk doet, daar zit doorgaans een discrepantie tussen bij dit soort personen.
  Maar zover kijkt BJZ niet, daarvoor hebben ze (doorgaans)de tijd, middelen en expertsie niet en naar de juridische kant van het verhaal wordt al helemaal niet gekeken. Daar zou toch juist de aandacht naar uit moeten gaan: wat is de werkelijke kern van de zaak? De achterliggende motieven? En waar zijn de belangen van het kind??? Wie is werkelijk betrokken bij het kind, verzorgt het, staat er voor klaar en wie is de onruststoker die strijd voor zijn(Haar) gelijk ten koste van levensgeluk van de ander???

  Is beeldvorming gebaseerd op feiten of op basis van ‘presentatie’: een mooie pak, goede babbel, sociaal wenselijk verhaal, geloofwaardige indruk. Die ‘geveinsde empathie’ daar wordt teveel op af gegaan.
  En de geijkte cliché: ‘de moeder houdt de kinderen bij de vader weg’…. dat mag niet gebeuren, dat is niet in het belang van het kind. Er zijn echter ook vaders die niet willen zorgen maar die hun ex het kind niet gunnen en er alles aan zullen doen om haar leven en dat van het kind/de kinderen te ruïneren… Onder het motto: ‘bezorgdheid’ en heel veel strijd….

  BJZ hoort alleen de verhalen aan en verdiept zich niet in juridische kwesties, de psychologie ‘achter het verhaal’ terwijl daar de oorzaak zit voor ‘het niet pluis gevoel’. Wat zijn de ware motieven van de vader? Dáár zou naar gekeken moeten worden en vooral: het welzijn van het kind. Hoe kan een moeder ‘opeens gek’ zijn als de baby het prima maakt? En als moeder van slag raakt, zou de oorzaak dan misschien wel in een ‘bemoeizuchtige ex’ kunnen zitten die haar en haar familie aan alle kanten traineert? Een ex die jarenlang een ‘machtsstrijd’ aan gaat voor zijn eigen ‘gelijk’, i.p.v. het geluk van zijn kind.

  Ik vrees dat hier bijna niets aan te doen is… Het gaat bij rechtbanken vaak niet om waarheidsvinding maar, of datgene wat beweerd wordt voldoende aannemelijk kan worden gemaakt zodat betrokken rechters hiervan overtuigd raken. En dan ook nog: bij welke rechtbank, bij welke rechter(s).. de variëteit in uitspraken is ongekend.
  En als je te maken hebt met een vader die een leugenaar is, dan ben je (vrijwel) kansloos….

  Veelal zijn figuren die eindeloos blijven strijden te scharen onder de ‘psychopaten’… Zijn kunnen niet tegen hun ongelijk en blijven doorgaan, ten koste van alles en iedereen… Dáár zou veel meer oog voor moeten komen bij BJZ, De Raad voor de Kinderbescherming en zeer zeker de Rechterlijke macht. Wat zijn de feitelijke motieven van
  een persoon die de strijd blijft aangaan; wat zegt dit over iemands persoonlijkheidsstructuur? Wat is het effect hiervan op een jong kind??? BJZ, RvdK, en de rechterlijke macht zouden zich veel meer moeten verdiepen in de psychologie van de psychopaat…

  Geen psychopaat in de vorm van koelbloedige seriemoordenaar die met wapens rondloopt maar een zeer schadelijk persoon zonder ontwikkeld geweten die rücksichtlos te werk gaat: een ‘zielemoordenaar’… Lees het boek van Jan Storms ‘destructieve relaties op de schop’ en een ieder die ermee te maken heeft gehad zal de pyschopaat herkennen. Alles moet kapot, de moeder moet eraan, het kind moet eraan, de instanties zijn slechts ‘middelen’ om het gelijk te halen en bij gebrek aan inzicht is de kans groot dat ze meedrijven op de leugens van de psychopaat. Zo’n situatie is verschrikkelijk; ruïneert levens en maakt je bestaan tot een nachtmerrie.

  ‘Afstand nemen’, de juiste hulpverleners zoeken die bekend zijn met het fenomeen psychopathie (doorgaans niet bij de reguliere GGZ) en zorgen dat je steun krijgt; steun om het vertrouwen in jezelf terug te krijgen en je (klein) kind te redden. De website van Jan Storm (www.zelfbscherming.org) geeft adressen van advocaat en hulpverleners die hopelijk steun kunnen bieden in deze ongekend moeilijke situatie. Veel sterkte toegewenst! Liesbeth.

 • Strubbe | 12/07/11 om 12:43

  “OUDERS zijn kindermishandelaars”, daar gaat BJZ en RvdK van uit: ze moeten kijken met ‘kinderbeschermende ogen’.
  De Savanna-zaken worden misbruikt als voorbeeld dat ingrijpen en uithuisplaatsen bij een onderbuikgevoel nodig is.

  Dat externe onderzoeken duidelijk hebben gemaakt dat Savanna-zaken als smoes cq. onterecht bewijs worden aangevoerd, wordt weggewoven:
  De kern van de conclusies is: ‘BJZ weet geen kennis/kundigheid te matchen bij de case’.
  Dit volgt uit de Commissie Samson (Seksueel misbruik door jeugzorg/pleegzorg); dit volgt uit Donaldson Adoption Institute (Keeping the Promise: reguliere jeugdzorg heeft geen kennis voor behandeling aan geadopteerden); dit volgt uit Onderzoeksraad voor de Veiligheid (Van Vollenhoven, over Savanna-zaken). BJZ brengt geen kennis bij het kind.

  ‘Ouders zijn vaak kindermishandelaars’ en “wij doen het goed” aldus BJZ: het stug volhouden aan dit riedeltje veroorzaakt veel schade aan onterecht uithuisgeplaatste kinderen, waar geen weging werd gemaakt tussen de schade ten gevolge van het uithuisgeplaatst-zijn (als feit) en de schade van de vermeende bedreiging – en dan te bedenken dat veelal er geen diagnostisch onderzoek aan een UHP ligt, er geen stappen werden ondernomen om eerst het kind thuis tezamen met de ouders te behandelen of een Eigen Kracht Conferentie op te zetten, of zelfs een VIB te doen.

  Er wordt zelden als eerste een opvoedcursus met VIB ingezet: neen, het kind moet uit huis als ‘veiligheid’. Voor wie veilig? Het kind gaat uit van ‘bij z’n ouders’. Daar, thuis, kan het evt. verwerken, beter dan een extra verwerkingstaak geven door het uithuis te plaatsen in een voor zijn beleving een onveilige, onbekende omgeving.
  (Een opvoedcursus is leuk en interessant!)

  Het begrip hechting en hechtingsstoornis worden – zonder kennis van zake in dezen – door BJZ misbruikt om hun gelijk te behouden:
  Het is hechtingsgestoord dus mag het niet terug naar huis, of het kind is gehecht aan de pleegsituatie (waar GEEN diagnose aan ten grondslag ligt: ‘schijn-hechting’ wordt niet onderkent bij BJZ).

  In strijd of schijnbare strijd lijkt het belang van het kind niet voorop te staan: IVRK art. 24 spreekt toch dat voor z’n (psychische) gezondheid de hóógste mate van inzet moet gelden.
  Diagnostiek is beter dan sociaal werk met onkundige macht.

  Dat bij ‘het belang van het kind’ door BJZ de hakken in het zand worden gezet (gezinsvoogdes: “ik weet het beter”), is tekenend vreemd te noemen.

  Het boek onder https://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1263&reeks=5 is natuurlijk slechts (maar nu o zo nodig) een handleiding voor ouders om bij eventualiteiten van miskleunen door BJZ/RvdK zich enigszins te verweren.

  Voor goede constructieve ideeën: ziehttps://www.nujij.nl/algemeen/haatsites-tegen-jeugdzorg-radio-1.12949246.lynkx .

 • Strubbe | 12/07/11 om 21:01

  Omdat het artikel uit FJR op internet is afgeschermd voor zover ik vind met zoekopdrachten, hier een opvallend deel eruit:

  Zo schreef Raadsheer mr. P.A.J.Th. van Teeffelen (Juristenblad FJR, nr.10, 2010, p. 248, Rechtspraak.nl) van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch over een van de herkende knelpunten van BJZ:
  “Het derde knelpunt heeft betrekking op de verantwoordings-plicht van Bureau Jeugdzorg. Het bureau heeft er tegenover het Hof nogal eens zichtbare moeite mee zich te verantwoorden. Dat kan gemakkelijk leiden tot irritaties over en weer. Voor het Hof is het de kunst om hoffelijk te blijven, ook al heeft men soms grote problemen met de wijze waarop door het Bureau in het verleden is gewerkt. Doordat er soms in een jaar weinig structureel aan een bepaalde zaak is gewerkt, ontstaat in een vraaggesprek tussen medewerkers van het Bureau en leden van het Hof nogal eens een pijnlijke situatie. Het bureau wil dat wel eens een houding aannemen van: ‘wij weten het beter en u begrijpt toch niets van ons vak’.”

  Men moet dus wel al na maanden wachten in appèl zijn gegaan, om vlgs LJN BD1113 beter te laten kijken of BJZ z’n werk wel betrouwbaar heeft gedaan of niet.
  Zijn diagnostische rapporten onder tafel geschoven? Zijn roddels aangedikt als ‘bewijs’ zonder echt te kijken naar het kind? Zijn de indicaties wel op niveau of eenzijdig?

  Dat ziet enkel de rechter in hoger beroep, die die dag toevallig tijd heeft en enige kennis heeft van psychologie e.d..
  Jeugdzorg en recht voor het kind is dus Russisch roulette.

  Het ‘belang van het kind’ mag geen uit de lucht gegrepen bewering zijn, op basis van roddel van derden, maar diagnostische kennis.

  En ja, er zijn ouders met een allergie voor pedagogie (boeken en cursussen). Maar wij hebben het over gewone gezinnen, die wel hun best doen, maar werden beschuldigd omdat de sociaal werker bij BJZ geen kennis heeft van gedragsproblematiek op diagnostisch niveau.
  U kent de smoes van BJZ dat er een gedragsdeskundige meekijkt in het team, maar die moet zo objectief blijven dat deze de cliënt niet mag zien.
  Kom maar eens bij een arts die een diagnose geeft zonder de patiënt te hebben gezien: tuchtrecht!!! Beroepscode!!!

  Maar een OTS+UHP-behandeling schijnt dus naar BJZ goed te zijn voor vele kinderen: ‘dat is veilig’.
  De schade van uithuisgeplaatst-zijn, die wordt veroorzaakt door BJZ, wordt genegeerd.

 • bla bla bla | 10/08/11 om 13:54

  Alles wat je zegt zal zeker te weten verdraaid en negatief tegen je gebruikt worden. meewerken met de voogd wat ze zo graag willen zouden ze moeten veranderen in: de voogd bepaald en zodra u wat inbrengt doen we het tegenovergestelde. u heeft maar te volgen.

 • R.den Hartog | 06/09/11 om 15:18

  Hoe kan dit allemaal in een land als de onze.
  Is er dan niemand die BJZ zodanig kan aanpakken dat hier de bezem er eens zorgvuldig door heen gaat.
  BJZ veroorzaakt nog meer ellende als dat er al was.
  Opdoeken die club laat ze beter werk gaan doen?
  Of kom ik nu aan hun centjes.

 • ada | 15/09/11 om 21:30

  Mijn 2 kinderen werden bij mij weggehaald en in een pleeggezin geplaats. Mijn zoontje die had die tijd al adhd maar dat wisten we nog niet en die pleegouders konden niet tegen zijn drukte en werd hij mishandeld en nu dat ze vandaar weg zijn heeft bjz achteraf ondekt dat ze mishandeld werden en tot nu toe heeft bjz nooit zijn excuses aangeboden voor wat er gebeurd was met mijn kids.

 • patricia | 16/09/11 om 22:43

  heb gelezen dat BJZ/AMK voor elke “goede” afhandeling bij een OTS 15.000,- en voor elke “goede” afhandeling bij een UHP 30.000 euries krijgt … . kassa…
  ik ga dr ook werken … dan hou ik en mn kind daarbuiten en krijg premie(s) aan het eind vh jaar …

 • Strubbe | 30/10/11 om 00:04

  BJZ en straks de CJG in de gemeente moeten voor het budget voor volgend jaar bezettingsgraden halen.
  Het werkgelegenheidsbelang van BJZ en consorten is daarmee bewezen.
  Doorleiden naar een echte diagnost die integraal onderzoek doet, kan men niet verwachten bij BJZ e.c. .

  Ga dus voordat BJZ in het oog komt, naar een DIAGNOST. Lees Uitvoeringsbesluit bij de wet op de jeugdzorg, artikel 3 en 4 en begrijp wat lid 2 stelt tegenover lid 1….
  Voldoet u aan lid 2, dan heeft u geen recht op jeugdzorg maar op volwaardige gezondheidszorg voor uw gezin.

  Geef dit door aan ongelovige ouders!
  Het AMK ziet graag meldingen (maakt reclame!). Dat is een onderdeel van BJZ, met die mooie kans uw kind te verliezen aan professionele onderbuikvoelers. (Professioneel betekent hier: de kost winnend).

  Men moet dus eerder naar een geregistreerd (arts) diagnost/ specialist.

 • anita | 06/11/11 om 11:52

  wat ik allemaal lees herken ik maar al te goed maar moet ik alleen tegen deze verantwoorde crimineelen vechten
  wie durft met mij iets te ondernemen ik ben het spug zat
  rechters moeten eens berecht worden voor het leed wat ze verrichten om alles zo klakeloos aan te nemen.
  bjz moet onder de loop genomen worden niet mijn gezin
  ik heb tal van bewijzen bandopnamens filmpjes maar niemand geloof je wie weet raad

 • Ante | 15/11/11 om 10:37

  Ook ik herken het verhaal maar al te goed. Het is ongelofelijk, die rechteloosheid.
  Mijn idee; als dit zo vaak gebeurt, moet en veel ouders rondlopen die die hebben meegemaakt. Deze ouders kunnen voor een continue stroom Dwaze Moeders zorgen. Dagelijks loopt een groep uren over het Binnenhof met een witte hoofddoek om en borden met pakkende teksten. Aan langlopende politici en cameraploegen delen ze een duidelijke verklaring uit. Prominenten kunnen zich regelmatig daarbij voegen.
  Dat zal de aandacht op dit probleem hopelijk beter vestigen dan al die overleegen, onzichtbare commissies en nooit gelezen rapporten. Politici willen schitteren en dat kunnen ze alleen voor de camera. Daar moet het gevecht worden uitgevochten, vrees ik. Want het zelf reinigend vermogen van deze tak van industrie is nihil.

 • saskia | 16/11/11 om 13:39

  Jeugdzorg wil mijn kleinkinderen uithuis plaatsen omdat het niet zo goed gaat met de ouders.Kinderen daar gaat het goed mee het zijn leuke en vrolijke kinderen,waren nooit getuige van de ruzie’s .Omdat zij dan bij mij waren als het niet zo goed tussen hun ging dus zij zorgde wel voor het welzijn van de kinderen om ze naar mij toe te brengen.
  Ouders vragen al jaren om hulp die zij niet krijgen en nu wil jeugdzorg de kinderen afpakken waar het goed mee gaat ik ben radeloos hoe kan je dit een kind aan doen waar het goed meegaat.
  Jeugdzorg verdraaid ook alles in brieven beloven dat de kinderen nooit weggenomen zullen worden maar zij houden geen woord heeft een kind dan geen recht op bescherming tegen zulke instanties wie o wie kan mij helpen wij zijn bang en moe om deze schatten van kinderen kwijt te raken en dit alles omdat de ouders hulp zochten .
  Zij houden van elkaar en willen als een gelukkig gezin verder met hulp.

 • marcel | 23/11/11 om 14:31

  dit is een verhaal uit duizenden maar wil je hier iets tegen doen doe dat niet via de rechter deze zijn de hulphondjes van bjz om dat te krijgen wat je wil hebben nml hulp dan doe je dat via de bestuursrechter via een wob verzoek
  hiermee kan je aale onwaarheden uit het dossier weghalen met je eigen feiten en je moet dan met een hulpplan komen
  bjz moet hier dan aan voldoen.

 • renate | 24/11/11 om 15:51

  alles herken ik wat hier word geschreven.
  ook ik heb alles op papier als bewijs en geluidsopnames en als het bjz niet aanstaat en het past niet in hun straatje dreigen ze met uithuisplaatsing. BJZ moet op de schop en heel snel. Ze kunnen je gewoon kapot maken en dat doen ze maar al te graag.
  mijn ex wil niet 50-50 reizen, ook niet halen of brengen
  sinds ik verhuisd ben en ik breng ik de kinderen naar mijn ex 196.5 km enkele reis verderop en nu ik dit niet meer kan dragen financieel krijg ik een schriftelijke aanwijzing omdat mijn ex geen financieel nadeel mag lijden en ik verhuisd ben en daarin dreigen ze met UHP als ik mijn kinderen niet breng, ze misbruiken hun eigen machtspositie als het hen niet aanstaat of het niet in hun straatje past. BJZ draait er een mooi verhaal van om zo toch wel een machtiging te krijgen en vertellen de rechter echt niet het ware verhaal. Indicaties kloppen ook nooit en wijzigen doen ze niet. wat zij vinden is volgens hen zo.
  ik heb 1 dec weer een rechtzaak omtrent het halen en brengen van de kinderen. Ik heb er teveel ervaring mee en ben zelfs op tv geweest vorig jaar en als iemand ergens meezit kan ik mss helpen.

 • a. blauw | 15/12/11 om 10:57

  Handtekeningen verzamelen en een petitie indienen (we hebben er 50.000 nodig) Ik lees allemaal individuele verhalen die ongeveer overeenkomen met mijn ervaringen met jeugdzorg. In 99 procent van de gevallen hamert de rechter de stukken gewoon door en als ouder kun je nergens je recht halen.
  Niet aan waarheidsvinding doen is juist het probleem en de burger is daarmee slecht af.

 • Strubbe | 24/12/11 om 18:54

  Dat BJZ zelf regelmatig aan (justitiële) kindermishandeling, het fout handelen met een kind dat tot schade door het ongediagnosticeerd uithuisgeplaatst-zijn leidt, doet, zal BJZ met alle middelen bestrijden en ontkennen.

  Bij arts drs. N. Mul (boven) staan link’s die handig zijn voor ouders.
  Er zijn ouderorganisaties —– Die hebben niet voor niets bestaansrecht, helaas. Wordt lid of donateur.

 • kimberley | 02/01/12 om 22:36

  Wie zou ons kunnen helpen?
  Ik en mijn vriend zijn verwikkeld in een moeilijke zaak met BJZ. Ons zoontje ( net 3 maanden oud ) is op 9 december 2010 uit huis geplaatst.

  In het rapport staan onwaarheden en als wij dit melden bij de casemanager, wordt er dood leuk gezegd dat wij negatief zijn. Dat wij de boel verdraaien terwijl juist de hulpverlening dit doet. Alleen wordt er tegen ons geadviseerd om niet tegen BJZ in te gaan, omdat het dan alleen maar langer gaat duren. Ook is het bij ons niet bekend dat er een bevel ligt van de kinderrechter om ons zoontje uit huis te plaatsen.

  Wie kan ons helpen met de juridische informatie, wat mag BJZ wel en niet ? Overigens is ook door BJZ vastgesteld dat ons zoontje niks te kort komt aan liefde en aandacht. Hij krijgt op tijd zijn voedingen ect.
  Ik ben een jonge moeder van 21 jaar en weet totaal hier helemaal niks van en wordt langzamerhand knettergek van alle bureaucratie.
  Ik ben op dit email adres te bereiken ; [email protected]

 • marie-jose | 06/01/12 om 12:13

  waarom mag jeugzorg een gezin kapot maken door allemaal leugens te verzinnen en als je daar op wijst wordt er niets mee gedaan ze gaan gewoon alleen uit op de leugens van mijn ex die heeft altijd gezegd ga je kapot maken en haal de kinderen je weg dit is ook gebeurd.door de vieze leugens van hem.terwijl hij me nota bene met de kindere op de straat heeft gezet.en als ik de waarheid vertelt zeggen ze alleen maar dat ik verwijten maak naar mijn ex.en ze hebben ook geen waarheidsevindingen gemaakt.hebben wel de kinderen uit huis geplaatst om welke reden door alleen maar leugens van mijn ex en door jeugdzorg.waar de kinderen niet uit huis hoeven worden geplaatst doen ze het wel en waar het nodig is is te vaak te laat.begrijp niet hoe jeugdzorg te werk gaat.ze worden er alleen maar beter van door leugens te vertellen en daar worden ze zelf beter van en ze maken gezinnen kapot maar als zij maar het geld in hun laatje hebben.als de regering hier eens iets aan zou gaan gaan doen zoals waarheidsbevingen verplicht zouden moeten worden.
  heb geen goed woord voor jeugdzorg.ik haat jeugdzorg en zeker die gezinsvoogd die alleen maar leugens kan verzinnen

 • Bezorgde moeder | 07/01/12 om 05:29

  Goedendag,

  veel van wat hierboven is beschreven is zeer herkenbaar.
  Ik ben een uitstekende moeder volgens velen, ook volgens deskundigen. Zelf heb ik altijd zorgzame beroepen uitgeoefend, zoals pedagogisch medewerker, coach, trainer en juf. Pabo gevolgd. Door externe blunders -werkgever gemeente- en daaropvolgend hulpverlening in een zeer problematische wijk terechtgekomen, met bewoners uit een zeer ander milieu. Veel kinderen daar werden behoorlijk verwaarloosd, maar de vnl. linkse bestuurders en hulpverleners durfden daar niet in te grijpen; politiek beladen en de werkdruk werd enorm, aangezien het nogal
  wat probleemouders en dito kinderen betrof. Discriminatie dus. Mijn kinderen werden dagelijks bedreigd, en meermaals mishandeld. Politie, gemeente, hulpverlening trad niet op; men was bang en de macht van Meldpunten Discriminatie groot. Na afschuwelijke jaren negeren van de deze hel, zijn we gevlucht. Raar om te moeten vluchten voor crimineel, terroriserend gedrag in je eigen land n.b., zeker als jezelf en je kinderen zeer sociaal en welopgevoed zijn.
  Na het vluchten uit mijn prachtige, grote huis, kreeg ik niets aangeboden vd gemeente/hulpverlening.
  We leefden meermaals met rechten die ver beneden het niveau van een asielzoeker lagen. Dat terwijl ik nog steeds id zorg werkte!
  Na die vreselijke jaren eindelijk een groot huis in fijne wijk gehuurd. Natuurlijk kreeg ik geen inkomen/huursubsidie ed.; na die martelende tocht hield men de hand boven het hoofd vd….instanties! Ik had een lintje verwacht, de moeder-vh-jaar-award. Excuses, mijn rechten terug, mijn tienduizenden euro’s, rehabilitatie! In plaats daarvan; weer geen rechten, wel OTS”en, terwijl deskundigen RvdK en BJZ waarschuwden; gun dit gezin rust en rechten!
  Zo”n beetje alles is verdraaid, ipv. rechten kregen we UHP”s.
  Nu ver beneden bijstandsniveau ivm. de vele kosten en de soc.zekerheidsrechten die ik niet ontvang.
  Wie zou mij svp kunnen ondersteunen in mijn rechten naar mijn kinderen? Emotioneel, juridisch, praktisch?
  Ik word overbelast door hoeveelheid aan taken, wie zou svp. bij mij op huisbezoek kunnen komen?
  Ik kan helaas niets betalen; alles heb ik id kinderen geinvesteerd. Bvd!

 • Bezorgde moeder | 07/01/12 om 05:45

  Daarnaast zoek ik
  *goede onderzoekers, die mij testen/onderzoeken op mijn funktioneren als moeder en mens.
  *Goede traumazorg, bv door therapeut die bekend is met het Jeugdzorgdrama. Veel specialisten/zorgverleners scharen zich nl klakkeloos en gemakzuchtig achter de Grote Jeugdzorgmonopolisten.
  *Een advocaat die gewoonweg goed is en zich daadwerkelijk in wil zetten, en mijn verhaal ivm. discriminatie ook steunt.
  *Iemand die niet koeltjes op afstand ageert, maar -de komende tijd- eerst mij leert kennen en snel al eea in werking stelt gezien de procedures die maar doorgaan zonder dat er een verdediging is, en een goede aanval van mijn kant. Alleen red ik dit echt niet! Na verloop van tijd kan de betreffende persoon dan meer op afstand ageren.

  Ih. algemeen dienen er zwartboeken opgesteld te worden, veel meer aktie ondernomen te worden. Er gebeurt nl. veeeel te weinig terwijl Jeugdzorg onrust en trauma”s blijft veroorzaken.
  Natuurlijk zijn er (zeer) slechte ouders, een groot aantal daarvan is niet eens bekend bij Jeugdzorg!
  Ik heb het over de goede ouders wier kinderen zwaar ten onrechte ad. grillen en gekte van BJZ zijn overgeleverd!
  Daar dient een lans voor gebroken te worden!
  Maar zonder professionele steun tegen BJZ kan ik dat niet!
  Ikhebveelideeendaaromtrent!

 • mw de lange | 25/02/12 om 21:10

  ik reageer op reacties van stubbe en renate.

  zouden beiden contact met mij willen opnemen?

 • moeders zorg | 22/03/12 om 15:53

  Mijn zoon is onder de OTS bij SWG geplaatst, voor een zogenaamde overbruggins periode zou me zoon voor 3 tot 5 maanden elders geplaatst worden tot the therapy zou beginnen, op de dag van de plaatsing nam de voogd ook contact op met MEE om me zoon van de wachtlijst te halen, me zoon is op de instelling door een mede bewooner misbruikt de WSG wist dat the instelling geen protocol had voor “dit soort incidenten” en zelfs nadat me zoon nog eens 3 keer aangerand was door dezelfde persoon niks ondernam.
  Ik heb het bij de verlenging uithuis plaatsing gemeld van de misbruik en geen hulp voor me kind , maar daar werd niks mee gedaan het ging immers om verlenging OTS en verlenging uithuis plaatsing .
  Me zoon is door en leiding dusdanig aan zijn oor de trap op getrokken dat hij een bloed uitstorting had achter zijn oor, wederom maakte de voogd zich geen zorgen.
  Andere kinderen vertelde mij dat een leiding constant het me zoon moeilijk maakte, ook de voogd wist dit en did niks alles op de zelfde groep al met all na 5 jaar overvraagt te zijn geweest mocht zoon naar hius, ( het was al bekend bij voogdy en de groep dat zoon overvraagt werd vanaf het eerste jaar).
  Zoon thuis nog steeds geen therapy gehad dus ook nog steeds agressie , ondanks aandringen van mij kant voor weekend opvang en therapy , werd niks mee gedaan, gevolg meerdere uitbarstingen van me zoon tot crisis plaasing toe.
  Een crisis plaatsing haalde ik me zoon op voor een weekend thuis , onder de blauwe plekken, op rug,been,etc( fotot’s gemaakt) volgens de leiding van de crisis groep speelde en stoeide me kind wild.
  Elke 2 weken me zoon blauwe plekken, en voogd doodleuk bij de rechter verteld zoon kan daar wel een jaartje verblijven.
  De voogd moest onderbouwen dat de uithuis plaatsing noodzaak was, en liet iemand die 1 keer een onderzoek bij me zoon heeft afgenomen, op papier zetten wat de voogd vond , en gebruikte dat voor de volgende rechtzitting, zonder dat moeder wist van de voogd en zijn contact en menig op papier zetten door een “specialist” die moeder nog niet eens erover gesproken had en alleen een test had afgenomen.
  Zoon kon toch thuis komen ,maar er moest wel hulp komen voor moeder en zoon, waarop voogd dusdanig gepiekeert was en zich niet meer kon inzetten voor me zoon, gevolg zoon thuis , geen school, geen therapy, geen hulp niks, resultaat wederom uitbarstingen tot doods dreigingen van zoon naar moeder , crisis dienst van WSG volede zich niet geroepen voor crisis opvang dus zoon tot 5 keer toe door politie uit het huis gehaald.
  Op een groep in Apeldoorn gekomen waar ze bekend waren met zijn autisme ODD/CD waar ze me zoon 7 dagen lang medicijnen hebben geprobeerd ( gedwongen) te geven, zelfs na mijn bezoek en ik heb gezegt als gezag hebbende geef ik GEEN toestemming voor medicijnen, en zeker niet voordat ik op de hoogte gesteld word van welk medicijn, er gewoon doorgegaan met het proberen te geven van medicijnen, me zoon een enorme uitbarstign heeft gehad nadat hij een medicijn had gehad, elke keer als me zoon zag dat er druppels of een pil in zijn drinken werd gedaan gooide hij het drinken uit het raam, en de pil gooide hij van zich af.
  Uit eindelijk de 7e dag wederom weer geprobeerd me zoon een pil tegeven, me zoon volledig doorgedraait sloopt de spullen en voogd krijg telefoon dat kunnen we hier niet hebben, waarop de voogd beslist dan moet zoon maar naar huis terwijl er een UHP was gegeven door de rechter.
  Nu zit zoon op een groep voor kinderen van 17/18 jaar en ouder die enigzins zelfstandig zijn, waar me zoon 15 is 1op1 begeleiding nodig heeft en totaal niet zelfstandig is, maar als hij het hier niet haalt dan word er toch echt opgesloten aangevraagt want de voogd is het zat om elke keer weer voor een “goede”plek te zoeken.
  Het zelfstandig maken van een kind doen ze door wanneer zoon boos is en dreigt met weg lopen hem een tijdje te laten afkoelen op het pleintje, me zoon dus weggelopen is en door de politie bij een water gevonden is , zoon was even maar 20 minuten uit het zicht excuse van de dagbesteding/school tja we mogen hem ook niet vast binden, dat me zoon aangeeft het niet leuk te vinden daar op de dagbesteding en de groep, is de menig van de leiding en de school anders want zoon vermaakt zich wel zijn ervaring of gevoel doet er niet veel toe.
  Het is te gek voor woorden waarmee een voogdy instelling weg kan komen, wettelijk mag een kind niet uitgeschreven worden van een school tot er een andere school is voogdy instelling en leerplicht waren op de hoogte, misbruik word getolereerd zolang het niet thuis gebeurt en hulp zoeken ervoor of geven voor de autisme en het probleem is geen tijd of erg lastig.
  meer over WSG https://www.klacht.nl/william-schrikker/

  dit is mijn verhaal, Klacht William Schrikker: een kind hulp weigeren onder ots

 • marije | 24/05/12 om 13:41

  Hallo Renate,
  Ik heb je verhaal gelezen en herken hier veel in.
  Ik las dat je,als iemand dit wilt,jij hulp wilt bieden.
  IK zou graag met je in contact willen komen om mijn verhaal te doen en misschien kan jij mij helpen met mijn probleem.
  Groet,

  Marije
  [email protected]

 • Ans | 10/02/13 om 12:04

  Is het een idee om alle deze verhalen te bundelen en dan uit te reiken aan de minister? Stuur een bericht en wellicht kunnen wij bij elkaar komen.
  [email protected]

  Groetjes,
  Ans

 • nadia | 12/02/13 om 21:58

  Hoi Ans, goed idee, ik doe mee, mijn stem heb je! als we met zn allen meedoen. En onze verhalen samen bundelen misschien wordt het nog wat! Ik wordt zoo ziek van BJZ en er lijkt alsof er nooit een oplossing komt en hun gewoon doorgaan met hun ziekelijke praktijken,
  Grtjess nadia

 • sylvia | 27/02/13 om 12:45

  mijn vier schatten zijn al sinds sept 2007 uit huis geplaatst. we kwamen uit een huiselijk geweld situatie en ik had tijd nodig om mijn leven even op de rails te kunnen zetten. En mijn kinderen hadden even rust nodig. Zo kwamen mijn kinderen tijdelijk bij mijn ouders. Echter omdat ze allebei werkte en mijn moeder haar inkomen verloor omdat ze wilde stoppen met werken. Spraken we af dat we het verder zouden regelen via bjz en pleegzorg. Zodat ze een pleegzorg vergoeding zouden krijgen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar ze waren niet van plan om ze voor heel even te houden. Nu nog steeds vecht ik voor mijn kinderen. Sta ik elke drie maanden ongeveer in de rechtbank. Niet alleen tegenover bjz, maar ook tegenover mijn ouders….die de pleegouders nu zijn van mijn kinderen. Ze vertellen van alles over mij aan bjz. allerlei leugens om de kinderen maar te kunnen houden, ze stoken de scholen van de kinderen op met leugens over mij en ga maar door. De kinderen zijn labiel en functioneren erg slecht. Ze willen naar huis en niemand luistert. De uhp was alleen maar zodat ik rustig kon scheiden en mijn leven op orde kon stellen voor mij en mijn kinderen. Nu ruim vijf jaar later, heb ik nu vier jaar een zeer liefdevolle relatie en een stabiel thuis. We hebben samen en dochtertje gekregen die nu 10 maanden is en ook die hebben mijn ouders en bjz geprobeerd van me af te nemen. Maar dat is ze niet gelukt. De rechter vond ons een liefdevol koppel en een stabiele thuisbasis hebben, maar ondanks dat zijn mijn vier kinderen nog niet terug. Sinds de geboorte zijn mijn ouders een aanval gestart om me mijn schatten te ontnemen. en hebben het sinds oktober voor elkaar dat de omgang is stopgezet (ze waren elke 14 dagen thuis in de weekenden) dit omdat mijn ouders huilend zeiden dat ik ze stalk via de telefoon en email en ze het niet meer aankunnen. De kinderen moesten dan maar bij ze weg gehaald worden. Ondanks dat alle bewijzen zeggen dat ze liegen, nemen ze hen serieus en zijn de kinderen de dupe. ze zijn niet goed voor de kinderen en ze worden psychisch en emotioneel erg onder druk gezet. Mijn ouders zijn tegen de 70 ondertussen. En mijn vader gebruikt al jaren anti depressieva enzo, in combi met drank en mijn moeder is een zeer labiele vrouw met zware morbide obesitas en een dubbele hartkwaal.HELP ONS DAN TOCH!!!!! We hebben twee goede advocaten, maar er gebeurd maar niks…heb alle media kanalen al zo vaak geprobeerd, maar kom nergens binnen. Ik weet het niet meer…weet niet meer hoe ik mijn kinderen kan helpen.

 • Manon | 04/03/13 om 02:02

  Ook wij hebben het gehad. Ons dochtertje is geplaatst voor leugens we weten niet van wie of wat! Ze zijn haar komen halen met een leugen kwou mijn vriend bellen mocht niet ze hadden gezegt van binnen half uur komen we ze weer brengen kben direct met mijn schoonmoeder en schoonvader na politie geweest zij wisten van niets ze gingen ons op de hoogte houden… Mijn vriend is direct gekomen na mijn telefoontje wij terug naar politie omdat ons dochtertje nog niet terug was wat krijgen we te horen jullie kindje is geplaatst we mochten niet wete waar en 3 maand hebben we haar niet gezien 🙁 ze is geplaatst 4juli 2007 ons plichten waren huishoudhulp en bugedbeheer aanvragen en afspraken nakomen. We hebben dat direct gedaan nu doen we goed ons best maar de pleegzorg blijft maar liegen! We zien haar maar 2 keer in de maand ze is geplaatst 70km van bij ons mogen haar maar 4uur zien en moeten daar in de buurt blijven. We doen de laatste jaren goed ons best maar er gebeurd niets! Het is trouwens een (crisisplaatsing) dat is maar voor even. Wij hebben ons kindje nooit niks misdaan altijd goed verzorgd. Maar jammer genoeg gaan jullie ons hier niet kunnen helpen wij zijn van belgie. Het is hier minstens even slecht! Maar als iemand denkt van wel mag je het altijd laten weten [email protected]. Mvg Manon

 • raad van kinderMISHANDELING | 18/03/13 om 19:04

  Liesbeth,

  jou verhaal komt overeen met het mijne. Mijn psycho ex gaat het maar om 1 ding: MACHT EN GELD. Ik moet bij de enkels afgebroken worden. Het lijkt er nu op dat zelf bjz en de zgnd onderzoekers van rvk angst voor die man hebben.
  wie is er de klos?….
  Zou je kontakt met me op willen nemen?
  Wil graag dit in de bekend brengen en er iets mee gaan doen landelijk. Ben behoordelijk onderbouwde en ontwikkelde vrouw, en wil eigenlijk dat dit soort verhalen uit de taboe sfeer gehaald worden en BJZ en RVK zich meer moeten verdiepen in empathische leugenaars en psychopaten. Alsook meer op 1 lijn gaan zitten met de zgnd hulpverlenging van HWG.
  Zou je kontakt met me op willen nemen? Ook Strubbe en eenieder van dit forum die hier mee naar buiten willen en durven komen. Er blijven nu psychopaten rondlopen die de moeders het leven zuur maken, hun kinderen kapot maken en vanwege geld en macht, zelf BJZ en alle hulpverleners overrulen. Het is veel makkelijker om te schrijven over een moeder die zelf 2x drs is: moeder is emotioneel!!!!!!! Word je wel na 5 jaar telkens in een strijd te moeten.
  Word het niet is tijd dat de daders van de straat gehaald worden, en er rust kan komen voor de kinderen. En de massa’s met geld die nu aan de strijkstok gaan hangen van hulpverleners, die als het er werkelijk op aan komt, niet voor je op durven komen of puur uit eigen belang of voor de centen gaan….!
  PS laten we samenspannen en dit uit de taboe halen. Word onderhand hoog tijd!
  De werkelijk mishandelde kinderen of verwaarloosde kinderen krijgen ondertussen geen hulp!
  Afz
  [email protected]

 • Weerman angeliqueweerman | 09/04/13 om 13:45

  Hallo
  Ik ben een oma waarvan twee kleindochters een ots hebben vanaf sept 2012 echter onterecht.
  De oudste nu 3 jaar oud heeft samen met mijn dochter 2 en half jaar bij ons opa en oma ingewoond.
  Er volgende een onderzoek na een AMK melding.
  Kindje werd mishandeld en verwaarloost volgens het rapport nou wij waren heel verbaast er komt vanaf dat onze kleindochter 3 maanden is al een fisioterapeute over de vloer en volgens mij zijn zij ook getraind om mishandeling en verwaarlozing te herkennen dat is bij ons en onze docht niet het geval geweest.
  Op het moment dat zij een flatje voor haar en haar dochtertje en haar om
  Nageboorten kindje kreeg doken alle instanties er boven op met verhalen die uit de lucht gegrepen zijn.
  En je kan er niets tegen doen een rechter neemt het inderdaad over jij bent dege die het tegendeel moet bewijzen.
  Ook heeft mijn dochter gevraagd of een van ons voogd wil worden komen ze weer met een verhaal onderzoek gedaan naar je ouders aanvraag afgewezen terwijl we geen aanvraag ingedient hebben tot voogdij.
  Ook hebben ze tegen haar gezegd dat ze rapporten hebben opgevraagd bij jeugd en gezin kan niet omdat ze onze toestemming nodig hebben en de rapporten al vernietigt zijn.En zo kanis uren door gaan .
  Mijn dochter wil er van af maar waar kunnen we terecht om deze onzin te stoppen dit heet gezinnen stuk maken en uit elkaar trekken hier gaan mensen aan onderdoor en dat hebben wij ondervonden door de stress hartklachten gekregen in maart 2013 en nog geeft het stress dus als iemand een oplossing weet laat het ons weten zodat mijn dochter weer lucht krijgt en gelukkig kan zijn met haar twee kleine meisjes dank je wel voor het lezen. Een bezorgde oma.

 • een moeder | 12/04/13 om 23:37

  De Nationale Kinderombudsman in Den Haag is recent een eigen onderzoek gestart naar dit soort ‘werkpolicy’ van Jeugdzorg/AMK. Je kunt hier een klacht of signaal melden:https://www.dekinderombudsman.nl/94/contact/ Sterkte…. wij hebben in dezelfde pathologische leugenklauwen gezeten van deze criminele organisatie.

 • Manon | 18/04/13 om 12:31

  Is hier dan niemand die ons kan helpen of een site waar da’k mijn verhaal kwijt kan kwil mijn dochtertje terug! Mvg Manon

 • Jopie | 23/04/13 om 09:07

  @ alexsanderelizabeth | 22/04/13 om 14:19
  Ga even andere mensen lopen scammen graag.
  @ Alle overige mensen, ga niet in zee met alexsanderelizabeth , zeer waarschijnlijk oplichting.

 • moederkevanx | 16/05/13 om 07:07

  De mail word geschreven ,niet door Jose Kuckelkorn
  Omdat schrijven haar moeilijk afgaat.
  Het verhaal , 3 kinderen uit huis geplaatst.
  2 zonen Nu volwassen kinderen verblijven in instelling.
  En 1 minderjarig dochter verblijft in instelling.
  De oudste zit op zijn plaatst.
  De ander heeft mee gemaakt.
  Dat hij aanwezig is geweest ,bij de dood van een ander klein kind.
  De groeps leiding was op dat moment ,niet buiten.
  En het kind gleed van de glijbaan af ,met schoen veters om zijn nek.
  Getraumatiseerd , beland hij daarna in een ander tehuis.
  De zoon is af en toe heel boos.
  In de loop van de tijd,is daar de situatie
  met water nat gespoten daarna geļsoleerd.
  Nu hij jong volwassen is ,
  en er zijn toestanden.in het tehuis.
  komt de politie worden kinderen mee genomen .
  En een nachtje vast gehouden.

  Het verhaal van de dochter ,
  ( moeder zo bang is dat ze in dezelfde toestand komt als de zoon.)
  Is net zo triest.
  Verzwegen heeft de voogdes aan de rechter.
  Toen de voogdij rechtszitting er was.
  En deze rechter weet het nog niet?
  De MIS toestanden in de leef groep.
  De ouders verliezen in voogdij rechtszitting hun ouderlijke gezag.
  Na de voogdij rechtszitting.
  Paar dagen later.
  word aan ouders meegedeeld.
  Dat in de gezinsgroep
  Aan het kind gedwongen de prik pil gegeven word.
  Oud 13 jaar.
  Aanleiding ,een groeps genoot.
  Heeft haar niet goed behandeld.
  Gedwongen tot seks?
  Ze moet bij de huisarts onderzoek toelaten.
  of ze zwanger is en seks ziektes heeft.
  Het meiske word moeilijk .
  komt op een andere plekken terecht.
  Word in de groep in haar buik getrapt.
  Regelmatig gepest.
  En als ze boos word in holding gelegd geļsoleerd.
  Met het kind gaat het niet goed.
  ze is van een lieve meid een boos kind geworden.
  Moeder ziet haar kind onder begeleiding.
  Vader heeft geen geld voor begeleiding en mag het kind niet zien.

  De dader van het misbruik word overgeplaatst.
  Einde verhaal ,voor de voogdes.
  En het dochtertje is niet verhoord bij de politie.
  Moeder doet wel aan giften,maar het word in de doofpot gestopt.
  De politie vertelde moeder ,elk kind zit in de bosjes.
  Deed jij ook als kind.
  Moeder schakelde voor het kind een kinderadvocaat in.
  Die het kind opzocht.
  maar het kind word verboden om met deze
  kinder advocaat te bellen als ze het moeilijk heeft.
  Ook moeder mag ze niet bellen.
  De holding en isoleercel ,is opvoeding.
  Dat indien nodig gebruikt word.
  Elk gesprek met of zonder advocaten.
  word moeder de mond gesnoerd met het gezegde wij hebben het gezag.

  Moeder gaat nu naar klachtenbureau van willemschrikker in Utrecht.
  15 juli
  De voogdes en manager moeten ook komen.
  De verweerschrift van voogdes heeft ze niet gekregen.
  Moeder is bang.
  akj gaat wel mee.
  Maar heeft moeder gezegd beter niet te gaan.
  Want ze doen met klachten niks.
  Eigenlijk moet iemand met haar mee,die meer verstand van zaken heeft.
  En haar daadwerkelijk helpt.

 • hanan | 26/05/13 om 11:52

  Ongerechtigheden van de jeugdzorg in almere

  Jeugdzorg beweert dat wij niet goed voor onze kinderen zorgen of geen goede toekomst kunnen bieden maar zijn hier dan bewijzen van en waar komen deze bewijzen dan vandaan?
  De kinderen gingen naar school, bezochten de dokter wanneer nodig was , de tandarts als dat nodig leek te zijn dus ik vraag mij af wat voor beperkingen jeugdzorg hierin ziet.
  Heeft jeugdzorg ooit met mijn huisarts gesproken, is hier dan schriftelijk bewijs van want dan wil ik dat graag zien.
  Op wat voor manier heeft jeugdzorg of weke instantie dan ook aan mij doorgegeven dat de situatie niet wenselijk is, of wat voor hulp is er geboden om dit te verbeteren.

  Op welke gronden wordt mij ontzegt dat ik voor mijn kinderen kan zorgen, dat de moeder al uit zicht van de kinderen is dat is al treurig op zichzelf maar dat de kinderen dan ook niet bij de vader mogen zijn moet voor iedereen ondragelijk worden.

 • natje | 26/07/13 om 09:31

  Heb twee kindjes van 2 vaders dochter nu 12 woonden tot 2009 bij mij en zag vader om de week ja dat toen jeugdzorg besloot dat me docht er tijdelijk bij haar vader zou wonen terecht maar nu 3 jaar later waar van 2 jaar al zonder jeugdzorg want tja me dochter wou me niet zien toen. Ook al had ik de situatie verbetert zo dat jeugdzorg vond dat ze er tussen uit konden en dat der vader haar wel zou beglijden kwa contact tussen haar en mij 3 jaar nu samen de voogdij en hoor en zie niks kwa hoe en wat me dochter na meedere pogings naar hem toe mail brief /aangetekend niks wat moet ik hier nu mee

 • Verdriet | 02/08/13 om 00:28

  Ik lees hier vele verhalen waar ik helaas zelf ook al langere tijd mee te maken heb. Omdat mijn kinderen in de leugens van vader over mij meegetrokken worden en jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet is dit een hel.
  Er hebben al meerdere rechtszaken plaats gevonden, helaas neemt een rechter het oordeel van jeugdzorg (die erg weinig weten) en alleen alle verhalen voor waarheid aannemen erg serieus. Dat een goede moeder hier aan kapot gaat daar wordt geen rekening mee gehouden. Ik zou graag eens willen praten met andere moeders waarbij de kinderen ook op valse gronden bij vader geplaatst zijn.
  Ik kan inmiddels boeken vol schrijven over wat er allemaal is voorgevallen. Graag wil ik in contact komen met moeders of vaders die in een soort gelijke situatie verkeren.
  Ik mis mijn kinderen elke seconde van de dag en nacht. Jeugdzorg mag wat mij betreft afgeschaft worden, laat er iemand over oordelen die wel aan waarheidsvinding doet en die echte hulp kan bieden voor eenieder.

 • hanan | 03/08/13 om 13:29

  wij willen samen graag tegen jeugdzorg

  wij moeten samen aub

  1 – wie is de beste advocaat tegen jeugdzorg ?

  2 – hoe moeten wij samen kan stopen deze wet ?

 • bloempje | 07/09/13 om 16:48

  De laatste drie reacties komen zeer onbetrouwbaar over en hebben niets te maken met de discussie over waarheidsvinding in de jeugdzorg. Kan iemand deze reclame verwijderen?

  Verder sluit ik mij aan bij de moeders die te maken hebben met een psychopatische vader/ ex. Mijn ex heeft leugen op leugen verteld. Hij is onder druk van het AMK één malig bij een GZ psycholoog geweest. Daar kwam naar voren dat er vermoeden was van een cluster B persoonlijkheidsstoornis. De R.v.d.K heeft hier niets mee gedaan en ook BJZ doet alsof dit niet bestaat. Inplaats daarvan varen zij de koers die mijn ex voor ze uitstippelt blindelings ondanks mijn bewijzen zwart op wit dat wat deze man over mij en de kinderen beweert niet waar KAN zijn en niet waar IS. Ze weigeren het in te zien. Ik ben nu al twee jaar overspannen. Mijn jongste twee kinderen wonen bij mijn ex. Mijn oudste twee staan onder toezicht van een voogd. Zij begint nu een beetje door te krijgen hoe de vork in de steel zit maar haar leidinggevende blijft er op hameren dat zij uit moet gaan van het verslag van de R.v.d.K. Zij blijft dus vanuit leugens handelen en rapporten schrijven. Alle feitelijke onjuistheden zouden gecorrigeerd worden staat er in de folder van BJZ. Maar wanneer de hele rapportage ene leugen is doen ze dat NIET. Dan word jouw ‘mening’als bijlage toegevoegd. Zo worden wij langzaam stuk gemaakt door ex met hulp van jeugdzorg.
  Wanneer gaat de tweedenkamer hier eens naar kijken ? Volgende brandbrief zo spoedig mogelijk !

 • Er is dus redding??? | 07/09/13 om 23:05

  Opnieuw geplaatst bericht van “een moeder | 12/04/13 om 23:37″
  De Nationale Kinderombudsman in Den Haag is recent een eigen onderzoek gestart naar dit soort ‘werkpolicy’ van Jeugdzorg/AMK. Je kunt hier een klacht of signaal melden:https://www.dekinderombudsman.nl/94/contact/ Sterkte…. wij hebben in dezelfde pathologische leugenklauwen gezeten van deze criminele organisatie.

  Wij gaan dit zelf maandag direct in gang zetten, want dit kan zo niet langer doorgaan!! Bjz verdient per OTS € 15.000,- en ieder “goed” afgeronde zaak €30.000!!!

 • Henk | 11/09/13 om 12:05

  Ik wil graag reageren op alles wat geschreven is. ook ik heb problemen gehad met jeugdzorg, m,n dochter had gelogen over mij en wer zonder pardon uit huis geplaatst, volgens werd ze tijdelijk geplaatst bij m,n zus, daarna alleen leugens vertellen, ik en m,n vrouw stonden machteloos bij de kinderbescherming en kinderrechter, ook zij zijden wat een kind zegt is waar, zodoende werd m,n dochter van toen 16 jaar defenetief uit huis geplaatst en wij hadden geen poot om op te staan, dit gebeurd vaker, nu is m,n dochter 20 en heeft ze ook toegegeven dat ze gelogen heeft in opdracht van m,n zus, maar nu is het te laat, heb geen contact meer met m,n dochter en zus.

 • fathi | 17/09/13 om 09:52

  Ik ben ook moeder die 5 kinderen en me 4 andere kinderen zijn uit huis en wonnen in 4 verschillende huizen en dat mag gewoon en me jongste woont bij mij. er zijn zoveel leugens door de william schrikker groep en zelf geloven ze in dat nep verhaal maar tot heden is er geen 1 bewijs of het zo is.me kinderen zijn zo gek op ons en zien mij komen met hun jongste zusje en zien me weer gaan met haar.om me kinderen trug te krijgen heb ik anderhalf jaar bij moeder kind huis gewoond maar zelf dat heeft niks geleverd voor william schrikker was niks goed.kinderen hebben beter toekomst bij pleeg ouders zeggen ze..ze kijken niet naar de belang van kind en ouders nee zo werkt het niet maar wij als ouders zijn kapot en weet geen raad meer en de rechte geloofd ze zonder bewijzen …ze kijken naar me verleden van 2004 en daar moeten me kinderen voor boeten en ik ook.ik hoop dat jullie voor veel ouders wat kunnen beteken en de leugens uit die slechte kinder mishandelaar zelf wat aan doet want gaat niet om de belang van kinderen maar die van hun zelf zo houden ze de baan ..en de echte slechte moeders die zien ze niet nee die genoeg hun kinderen wat aan doen …dat is veel werk ja terwijl ik genoeg zie …niet omdat ik mijn kinderen kwijt ben en andere niet gun maar zie echt wel genoeg en dat ik zeg waarom zien zij dat niet nee…ik ben niet de enige zelf rond om me heen zeggen het

  met vriendelijke groete

 • Moeder van Tim | 08/01/14 om 13:17

  Ik krijg geen bezoekregeling. contact alleen telefonisch 1x per week, ik werd beschuldigd, mijn zoon was vanaf klein beïnvloed door de vader om bang te zijn van de moeder. Het Omgangshuis de hulpverlener is partijdig met onderzoek van deze situatie. de kinderrechter gebaseerd op onderzoek van het Omgangshuis besloten alleen van het kind wilt. ik ben allochtoon,een werk moeder zo lang ik in nederland woon. ik zorgde mijn zoon vanaf zijn geboorte tot zijn twaalfde, daarna hij is afgepakt 13 januari 2012en daarna ik zie hem bijna nooit meer. En dit is de wet in dit land, ik moet deze accepteren ? 🙁

 • Moeder van Tim | 08/01/14 om 13:20

  de vader van mijn zoon is 100% nederlander.
  Info: Het Omgangshuis te Zaandam

 • Bertus kramer | 08/01/14 om 19:40

  Mijn reactie is al;gemeen ,bij mijn ervaring zij bjz de rchter doet wat wij voor schrijven ,het kind zij zelf alles heb ik gelogen wat ik over mijn ouders heb gezegd .De hulp bjz je ouders wel willen je niet meer in huis (gescheiden).En dan begint de kassa ,als de ouders met wat interne hulp en wel over wegend met provisioneel hulp ,een Puper van 16 weer rationeel op het sociaal pad helpen .Wat absoluut niet in te passen is bij bjz want dat was de vraag van de ouders moeder kon het even niet aan, alle partijen plus opvoed poli wilde direct bij vader plaatsing gedurende 4 weken begeleiding,dochter wilde wel de vader zij is het mogelijk om haar eerst persoonlijke begeleiding te geven. zij gingen provisioneel de deur uit om de dochter mede te dellen je vader wil je niet meer ,de rest deed de rechter het rapport staat vol met onzin .Kort om de spin zit in het midden (bjz)en spint zijn web en voet het commercieel .en dit is niet meer uit te gummen .Natuurlijk zijn er schrijn gevallen als ze dat goed aan voelen en op pakken en luisteren naar signalen inclusief waarheidsbevinding en pluis gevoel .kort om ons dochter zit dieper en dieper met haar probleem wanneer gaat hulp komen ondangs het Parlan onder komen gedurende 8 mnd antwoord (bjz) ze is 16 jaar en mag zelf ja of nee zeggen daar doen wij niets aan ,maar niet naar huis daar mag ze geen ja op zeggen .dat is logisch ze zijn de financiële voedings- bodem .

 • moederkevanx | 07/03/14 om 14:30

  Een uithuisplaatsing van een kind.

  Naar een internaat,roept altijd vragen op.

  Het hoe of waarom ,is nu niet belangrijk.

  Gedane zaken nemen geen keer.

  Wat nu speelt is belangrijk.

  En vrolijk word ik daar niet van.

  Het is heftig.

  Eerst word mijn dochter ,13 jaar oud ,in de groep zodanig mishandeld,door wie krijg ik niet te horen.

  Maar de gevolgen waren wel,dat ze een onderzoek kreeg ,van de huisarts ,of ze zwanger was en een ziekte opgelopen had.

  Ik heb aangifte gedaan bij de politie ,en kreeg geen medewerking van uit het tehuis of de wsg stichting.

  Wel kreeg van af die tijd mijn dochter de prikpil.

  Ze heeft geen vriend,maar de angst dat dit kind ,onder hun toezicht zwanger zou worden ,Is door de voogdes en andere verantwoordelijke ,besloten ,tegen de wil van haar zelf en mij ,de prikpil.

  ondanks dat mijn advocaat hier over met hun in gesprek was.

  ging voor de tweede keer een spuit in haar lijfke.

  Dan kan ze wel beschermt worden ,voor zwangerschap ,maar niet tegen ongewenst seksuele mishandeling.

  En eventuele seksuele overdraagbare ziektes

  Ze heeft geen seks met een vriend ,daar is ze ook helemaal niet aan toe.

  Ze is 13 jaar.

  Door alles wat mijn kind mee gemaakt heeft ,oa ook over plaatsing binnen de wsg stichting ,en ook in dit tehuis ,mishandeld is oa in haar buikje getrapt,door een groeps genoot.

  Mijn kind is niet meer de vrolijke meid van weleer.

  De gevolgen van dit alles is ,dat ze vaak van streek is.

  En hier op word geregeerd ,dat ze naar een rust punt moet ,maar eerst in de holding gelegd word.

  Ze gaat dan naar de separeer of isoleer cel.

  Praten waarom ze zo van streek is.

  Is toch beter,mijn inziens.

  En ook een trauma behandeling,zou beter zijn .

  En zeker haar een veilig gevoel geven ,dat zoiets nooit meer kan gebeuren .

  De prikpil ,bevestigt haar onveiligheid.

  Het verhaal is nimmer verteld ,aan de rechter wat er in de groep gebeurd was.

  Ze hebben dit verhaal niet willen vertellen.

  Hun nalatigheid,(bescherming aan mijn kind)

  is met opzet verzwegen.

  Ik kreeg deze ellende pas ,een tijd later te horen.

  Na dat ze bij de kinderrechter was geweest.

  En mijn advocaat wist ook van niks.

  En mijn dochter ,haar gedrag ,was zeker van een meiske dat erg van streek was.

  De rechter kon zo toch ook het geheel niet overzien.

  En dat mijn dochter zo was ,ik kreeg dat op mijn brood.

  Waarom mijn verhaal.

  Er weinig toezicht op de veiligheid van de kinderen.

  En alles word afgedaan ,als het is een incident.

  Mijn zoon is bij een ongeval betrokken geweest,is ook op de tv geweest,in het nieuws ,

  hier bij verloor een kind het leven.

  Ik heb vele zorgen bij mijn kind zijn veiligheid.

  want ik ben hun moeder en hou van mijn kinderen.

  [b]Mijn vraag,is het mogelijk ,aandacht voor het lot van een kind in een tehuis

 • moederkevanx | 07/03/14 om 14:32

  De kalender leeftijd is 14 jaar.
  Deze dag ,is ze verdrietig ,op haar been zijn schaafwonden.
  Die ik krijg te zien.
  Ik huil ,maar niemand ziet mijn tranen.
  Ze heeft pijn ,en waarom ?
  Ze is in de holding gelegd:
  en daarna geïsoleerd in een time-out ruimte.
  Dit is de gewone gang van zaken,als ze over haar toeren is.
  Over haar toeren ,om dat ze de wereld om haar heen ,zoveel onbegrip aan
  haar geeft.
  De wereld die haar boosheid niet begrijpt,en niet op weten te vangen.
  En ik sta machteloos ,en weet haar geen troost te geven.
  Want uit mijn gezinsleven is ze verbannen.
  Ik kan haar tranen niet drogen,op het moment dat ze me nodig heeft.
  Haar opvoeders ,weten wat goed voor haar is.
  IK HUIL MAAR NIEMAND ZIET MIJN TRANEN ,
  EN HAAR TRANEN WORDEN DIE GEZIEN?
  DE HOLDING EN ISOLEER DE TROOST DIE ZE KRIJGT.
  IS DE CAMERA…..ZE MOET IMMERS OP RUST KOMEN.
  (De prik pil werd al op haar 13 jaar gegeven)
  Omdat ze bang zijn dat ze zwanger word van een vriend die ze toen en nu
  nog niet had en nog niet heeft)
  EN DIT IS DE JUISTE OPVOEDING.

  DIT VERHAAL
  HET GAAT NU OP INTERNET AL EEN TIJDJE ROND.
  OMDAT NIEMAND HET LOT VAN MIJN KIND WIL VERANDEREN.
  EEN VEILIGE OMGEVING.

 • Evie | 25/05/14 om 08:03

  Hallo,

  Ik heb een vraag en ik hoop dat iemand hier een tip heeft
  Een vriendin van mij heeft een kindje van 9 maanden , jeugdzorg heeft het weggehaald en halen haar helemaal door de molen en zeggen haar wat ze ook zal doen ze haar kind Niet terug krijgt !! wie mag dat zomaar beslissen ?? die vrouw van de jeugdzorg haalt haar helemaal naar beneden
  Ze zeggen dat ze niet instaat is om voor het kind te zorgen (alles bewijst het tegendeel ) dat haar q te laag is ( wat niet waar is ) ze proberen van alle kanten valse verklaringen te krijgen en de gene die het verhaal wel kennen en kunnen getuigen die durven niet. Ze heeft nu een advocaat maar ze is zo bang dat ze haar kind kwijt raakt.( zit nog een heel verhaal aan vast maar dat is een beetje veel om dat zo even hier neer te gooien en ik weet niet of ze dat wel goed vind. Alle tips of adviezen zijn welkom!!

 • Radeloze moeder | 06/06/14 om 04:15

  HELP!!
  Alles word verdraaid. Ben vroeger zelf uit huis geplaatst. Met achteraf vreselijke gevolgen.
  De band tussen mijn ouders is kapot.
  Nu dreigt mijn kind uit huis te moeten. Alle woorden worden omgedraaid. Niet-alleen van mij.
  Ik zal u vertellen dat het corrupt aanvoelt. Alsof hét van te voren geregeld is.
  Ik voel mij zo hulpeloos. Sta mét rug tegen muur. Hele dagen huil ik , en dat is juist niet goed voor mijn kind. Mijn tranen verberg ik maar ze ziet de impact op mijn uiterlijk en ze voelt mij aan. Als ik lach kijkt ze daardwars doorheen.
  Ik wil vluchten maar weet dat ik daar uiteindelijk niets mee opschiet.
  Hoe kan ik haar redden? Mijn hoofd tolt en ik weet dat ik moet kalmeren. Maar dit is onrecht. Compleet gebaseerd op feitelijke onwaarheden.
  Vandaag gehoord dat mijn ex daar op kantoor geweest is, een narcist die ik een tijd niet gezien heb, en ja hoor word gelijk weer beschuldigd van alles. En nu lopen we gevaar, wat is daar nut van? Waarom word ik niet serieus genomen?
  Zouden ze niet naast mij moeten staan? Weer vertrouwen proberen te krijgen van mij? Hoe zou ik ooit in toekomst met hen nog kunnen samen werken?

  Waarheidsbevinding……. Ja die term gebruiken ze graag.
  Tegenovergestelde is waar, vertrouwen in Nederland verdwijnt voor mij in ieder geval.
  Echte gevallen die hun hulp nodig hebben worden niet gezien, en wij lijken een nummertje.
  Nederland moet wakker worden!
  Voor ons is het wrs te laat, maar voor anderen niet. Word wakker!

 • Ardi | 17/06/14 om 15:03

  Hallo,
  Het klopt wat jullie schrijven, de rvdk en jeugdzorg liegen veel. We staan machteloos toe te kijken. Onze kinderen zijn door hun leugens uit huis geplaatst en zelfs uit de ouderlijke macht ontheven. En waarom ? We weten het niet. Het is zo dat ze dmv hun leugens geld willen verdienen, want anders houden ze hun zaakje niet draaiende. Want jeugdzorg neemt alles over van de rvdk, en als die liegt, liegt de rest ook. Wie kan ons goede tips geven, om de kinderen terug te kunnen krijgen ? En het ouderlijke gezag ? Graag horen we van je

 • wilbert | 30/07/14 om 15:54

  Het klopt helemaal wat ze zeggen over de rvdk en jeugdzorg, wat een waardeloze organisaties en asociale medewerkers! Ze luisteren alleen maar naar moeder en als vader heb je het nakijken. Alles wat moeder zegt wordt voor waar aangenomen en niet gecheckt bij vader. Alles wat vader zegt wordt anders op papier gezet. Zolang je nergens tegenin gaat gaat het wel maar zodra je je mening geeft dan begint de ellende dan ben je gelijk agressief. Dinsdag de zitting voor ots maar de uitslag is al bekend. Je kunt het niet winnen van deze k..organisaties maar ik ga niet mijn mond houden.

 • mama | 14/08/14 om 23:05

  wie wil mij helpen om aan een geldige contra indicatie te komen????

Of beschuldiging waar is, doet er bij kinderrechter niet toe

Gerelateerde artikelen

7 Reacties

 1. Jeugdzorg is een instantie wat hun eigen verhaal er van maakt !
  Luisteren kunnen ze niet ja in het verleden rommelen !
  Maar als wij als mensen iets hebben over jeugdzorg willen ze niks van weten helaas is mijn zoon uit huis geplaats omdat mijn ex vriendin mij zat t dreigen en ik hem geen stabiele en veilige plek kon bieden terwijl die 2 keer ervoor in pleeggezinnen heeft gezeten en nooit naar mij werd geluisterd ! Terwijl hij werd mishandeld is intern iets aan gedaan die bjz moeten ze opdoeken lertelijk dat zijn geen mensen alles gaat zoals hun willen ! En nu dat mijn zoon weer weg is geplaats en helemaal uit ze doen is kapot en graag terug wil en nu mag ik geen contact met mijn zoon is niet goed voor hem en hun beweren als ik met deze keuze eens zal zijn ben ik een goede vader ik heb geen goed woord voor deze mensen over ! Te triest voor woorden echt aanpakken hun maken kids kapot hun hebben meer op hun geweten dan wie ook CORRUPT ZIJN ZE
  Bjz groningen maken reclame op internet ze moeten zich schamen eikels maar zal er alles aan doen om mijn zoon terug te krijgen uit de handen van hufters

 2. IK weet jeugd Zorg zijn de grootste klootzaken ze ontnemen Onze kinderen zonder enige redenen KINDEREN MAKEN ZE DAN MAAR IETS WIJS ZO DAT DE MOEDER SLECHT IS EN VRIENDEN COLEGAS STELLEN DAN VRAGEN EN DENKEN DAT WE SLECHTE MOEDERS ZIJN WEL TEGENDEEL HELAMAAL ZO Niet is eens onder de recht bank geplaatst is het nog heel moeilijk je kind terug te kunnen krijgen eens er een jaarlijkse zitting is is het kind tot 18 geplaatst onder het gezin ik heb zelf onder jeud recht bank gestaan maar het verwondert me dat je 2 de kindje nie is afgepakt hoe heb je het gedaan want ik zit met vragen Wat als ik nog kinderen wil

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace