Hulp

Zwartboek Kinderbescherming op Internet

Zwartboek Kinderbescherming op Internet

Deze internetsite is gemaakt om voorlichting te geven over de Raad voor de Kinderbescherming Bureau Jeugdzorg en de (Gezins)voogdij. Het is voor burgers die met deze sector te maken krijgen heel belangrijk om te weten wat hen te wachten kan staan. Met voorlichting, tips en modelformulieren op deze internetsite kan de burger zich weerbaar maken. Ondergetekende heeft deze sector jarenlang bestudeerd, namens veel klagers veel procedures gevoerd en op basis van veel praktijkervaring inzicht gekregen in de handelwijze van deze sector. Ik geef daarom als eerste advies blijf er bij uit de buurt omdat je nooit weet waar je aan toe bent in deze sector en welke ingrijpende gevolgen hun bemoeienis voor ouders en kinderen kan hebben.

Heeft u (of kent u iemand die) problemen heeft met de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of de (Gezins)voogdij dan kunt u naast de informatie op deze site ook bellen voor informatie, advies of deskundige hulp naar telefoonnummer: 0341-558356 /

Structureel probleem in deze sector is dat de burger te maken heeft met ongewenste dominante structuren, ernstige belangenverstrengeling en willekeur bij het benoemen van “gevaren en normen” om contact tussen kind en ouder te stoppen of te minimaliseren. Met als gevolg dat van familieleden soms vijanden gemaakt worden. Door het ontbreken van “normen” waarop (geheime) rapporten en (geheime) maatregelen worden gebaseerd, het ontbreken van duidelijke wetgeving die ouders en hun kinderen afdoende tegen de bemoeienis van deze sector beschermt. De wetgeving die er al is kan door de sector vaak ongestoord worden genegeerd. M.a.w. deze sector is veel te machtig geworden. De burger heeft daarom met name de hulp van de media en publicaties nodig om de sector te dwingen over hun (ethisch) handelen na te denken.

De positie van de klager. Klagers bij klachten over de jeugdzorg bevinden zich in een emotioneel zeer kwetsbare positie; het indienen van een klacht vergt moed. Daarom dient een klachtprocedure naar haar aard laagdrempelig te zijn: geen vormvoorschriften, geen eisen aan personen door wie klagers zich laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. In hun emotioneel kwetsbare positie geven klagers hun gemachtigde/vertrouwenspersoon het vertrouwen namens klagers de klachten zo helder mogelijk bij de klachtencommissie in te dienen en zodanig te formuleren dat de klacht mede door het op juiste wijze formuleren gegrond wordt verklaard. Het is de taak van de gemachtigde de klachten zakelijk op de hoorzitting aan de commissie helder te presenteren en toe te lichten, vragen van de commissie te beantwoorden. Want wat blijkt uit de praktijk? Klagers worden soms bedreigd door de (gezins)voogdij-instelling klachten via bemiddeling op te lossen want anders dient de instelling een verzoek machtiging uithuisplaatsing van het kind van de klager in. Niets is smeriger dan de praktijken zoals die zijn geconstateerd bij de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland. Het is kenmerkend voor de sector gezinsvoogdij om dit soort zaken niet adequaat de kop in te drukken maar de aanklagers van dit soort praktijken aan te pakken.

De positie van de klachtencommissie. Een ander belangrijk aspect van de vereiste zorgvuldigheid is dat klachten binnen de hiervoor gestelde termijnen worden behandeld en dat klagers de beschikking hebben over alle stukken: “equality of arms”. Een zeer belangrijke uitspraak is gekomen van de Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant. De beklaagde (gezins)voogdij-instelling dient aan de hand van een contactjournaal bij klachten het tegendeel te bewijzen. Niet voor niets willen burgers graag weten “wat staat er in het contactjournaal?” Niet voor niets verzetten instellingen zich hevig tegen afgifte van complete contactjournalen omdat door afgifte van een compleet contactjournaal de hulpverlening controleerbaar en doorzichtig gemaakt wordt.

Ik ben van oordeel dat de burger bij het eerste contact met de instellingen in deze sector op transparante wijze inzicht dient te krijgen in de organisatiestructuur en functieaanduidingen van de instelling. In relatie tot mogelijke gevoelens van afhankelijkheid en onmacht bij ouders en kinderen is terzake een direct belang aanwezig. Ik ben dan ook van oordeel dat er een aantal minimale normen met name bij de gezinsvoogdij doorgevoerd moeten worden om burgers tegen deze veel te machtige bestuursorganen te beschermen.

De handelwijze van J. Hop om bovengenoemde en andere zaken op internet te publiceren is de sector in het verkeerde keelgat geschoten. De gezinsvoogdij verzet zich dan ook fel tegen de invoering van deze minimale procedurele “normen en gevaren” en publicaties over de gezinsvoogdij op internet. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het beroepsverbod dat een aantal (gezins)voogdij-instellingen J. Hop hebben opgelegd wegens “aanzetten tot afgifte van het contactjournaal” en/of “aanzetten tot het indienen van procedurele klachten”. Ik noem deze kritiek op mij hier nadrukkelijk omdat ik een voorstander ben van “hoor en wederhoor” en procederen op basis van “equality of arms” zonder mogelijke “schijn van belangenverstrengeling”. Ik nodig u uit deze internetsite te bekijken, te gebruiken, zelf te oordelen over de inhoud van deze site Indien u meer informatie heeft dan ik, fouten of onjuistheden tegenkomt laat het mij dan omgaand even weten door sitenummer en passage te vermelden. Waar nodig kan ik gegevens aanpassen. E-mail: [email protected]

Weigering ouders als gemachtigde of vertrouwenspersoon van de minderjarige

Minderjarigen hebben recht op bijstand van hun ouder(s) als vertrouwenspersoon of gemachtigde in gesprekken met medewerkers van de gezinsvoogdij. Wanneer u door de gezinsvoogdij geweigerd wordt als gemachtigde of vertrouwenspersoon van de minderjarige dan adviseer ik u dit schriftelijk te laten bevestigen en tegen deze beslissing een bezwaarschrift in te dienen.

 

Bekendste truc (gezins)voogdij is het niet vermelden van de
juridisch juiste beroepsmogelijkheid onder een beslissing

J. Hop adviseert ouders en minderjarigen alle beslissingen van de (Gezins)voogdij-instelling te controleren op het op juiste wijze vermelden van de juridisch juiste beroepsmogelijkheid onder een beslissing. Heeft u vragen of informatie nodig neem dan even contact met mij op.

Contactjournaal (Gezins)voogd

Afgifte compleet contactjournaal (gezins)voogd noodzaak voor onafhankelijk toezicht/oordeel

https://www.sdnl.nl/kinderen.htm

Gerelateerde artikelen

2 Reacties

  1. https://www.sdnl.nl/

    Meneer heeft blijkbaar problemen gekregen met zg copyright online… als mensen iets online plaatsen moet je niet verwachten dat mensen er niets mee doen. Maar er zal bij hem wel iets anders achterzitten…pesterij oid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button